Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
visa:n.[Sk.viṣa] 毒,劇毒,毒物.-kaṅ-ṭaka 毒刺,毒とげ.-dosa 毒害.-patta 毒器.-pīta-salla 毒を含める矢.-vijjā 毒薬学,毒明.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Visa,【中】 毒藥,毒液。 ~kaṇṭaka,【中】 1.毒刺。 2.一種糖的名。 ~pīta,【形】 浸毒藥的(即:毒箭)。 ~rukkha,【陽】 有毒的樹。 ~vejja,【陽】治療毒藥的醫師。 ~salla,【中】 毒鑣。(p299)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Visa,(梵visa),【中】毒藥,毒液。visakaṇṭaka,【中】1.毒刺。2.一種糖的名。visapīta,【形】浸毒藥的(即:毒箭)。visarukkha,【陽】有毒的樹。visavejja,【陽】治療毒藥的醫師。visasalla,【中】毒鑣。ghoravisa,【中】劇毒。 tri-visa(梵)﹐三毒( 3 main blemishes of character。三毒:貪欲、嗔恚、愚癡是也。此毒能生萬咎。--《法門名義集》T54.195.3。(北傳)涅盤經曰:「毒中之毒無過三毒。」)。visamūla﹐毒根。Visamūlassāti dukkhavipākassa (毒根的:苦根的。)(SA.1.71.)。Dukkhanibbattakakammassa hetubhāvato visamūlā.(從苦產生業的因,稱為‘毒根’) (Sṭ.1.1./CS:p.1.50)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
visa:[nt.] poison; venom.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Visa,(nt.) [cp.Vedic viṣa; Av.viš poison,Gr.i)όs,Lat.vīrus,Oir.fī:all meaning “poison”] poison,virus,venom M.I,316=S.II,110; Th.1,418; 768; Sn.1 (sappa° snake venom); A.II,110; J.I,271 (halāhala° deadly p.); III,201; IV,222; Pug.48; Miln.302; PvA.62,256; ThA.489.-- On visa in similes see J.P.T.S.1907,137.Cp.āsī°

--uggāra vomiting of poison SnA 176.--kaṇṭaka a poisoned thorn or arrow,also name of a sort of sugar DhsA.203.--kumbha a vessel filled with p.It.86.--pānaka a drink of p.DhA.II,15.--pīta (an arrow) dipped into poison (lit.which has drunk poison).At another place (see pīta1) we have suggested reading visappita (visa+appita),i.e.“poison-applied,” which was based on reading at Vism.303.See e.g.J.V,36; Miln.198; Vism.303,381; DhA.I,216.--rukkha “poison tree,” a cert.tree Vism.512; VbhA.89; DA.I,39.--vaṇijjā trading with poison A.III,208.--vijjā science of poison DA.I,93.--vejja a physician who cures poison (ous snake-bites) J.I,310.--salla a poisoned arrow Vism.503.(Page 638)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VISA:[n] thuốc độc,nọc độc (rắn) --kanṭaka [nt] gai có độc,một loại đường --pīta [a] nhúng ngâm trong chất độc --rukkha [m] cây có chất độc --vejja [m] thầy thuốc trị chất độc --salla [nt] tên lao có chất độc
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
visa:ဝိသ
ဘူ = ပေဝသန ဗ်ာပေနသု-ဝင္ျခင္း,ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းတို႔၌။
ကီ = ဝိပၸေယာေဂ-မယွဉ္ျခင္း,ကင္းကြာျခင္း၌။
ဒိ = ဥႆေဂၢ-စြန္႔လႊတ္ျခင္း၌။
ဝိသတိ၊ ဝိသၷာတိ၊ ဝိႆတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
visa:ဝိသ (န) (√ဝိသ္+အ)
အဆိပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,