Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
visūka:n.見世物,演芸.-dassana 観劇,芝居を見ること.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Visūka,【中】 蠕動,表演。 ~dassana,【中】 參觀表演。(p300)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Visūka,【中】蠕動,表演。visūkadassana,【中】觀看表演。indriyesu guttadvārassa visūkadassanaj kaṇṭako.(護諸根門者,以看戲為障礙)。D.1./I,6.﹑D.2./I,65.︰“Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te evarūpaṁ visūkadassanamanuyuttā viharanti,seyyathidaṁ,(1)naccaṁ (2)gītaṁ (3)vāditaṁ (4)pekkhaṁ (5)akkhānaṁ (6)pāṇissaraṁ (7)vetālaṁ (8)kumbhathūṇaṁ (9)sobhanakaṁ (10)caṇḍālaṁ (11)vaṁsaṁ (12)dhovanaṁ (13)hatthiyuddhaṁ (14)assayuddhaṁ (15)mahiṁsayuddhaṁ (16)usabhayuddhaṁ (17)ajayuddhaṁ (18)meṇḍayuddhaṁ (19)kukkuṭayuddhaṁ (20)vaṭṭakayuddhaṁ (21)daṇḍayuddhaṁ (22)muṭṭhiyuddhaṁ (23)nibbuddhaṁ (24)uyyodhikaṁ (25)balaggaṁ (26)senābyūhaṁ (27)anīkadassanaṁ iti vā,iti evarūpā visūkadassanā paṭivirato samaṇo Gotamo”ti.(或如有些尊敬的沙門、婆羅門食用信施的食物,他們住於不適宜的觀看表演,這即是:『(1)舞蹈、(2)歌唱、(3)演奏、(4)舞臺戲、(5)民謠、(6)鼓掌樂、(7)鐃鈸樂、(8)鼓樂、(9)小醜戲、(10)鐵丸戲、(11)竹戲、(12)洗(骨)祭禮(=aṭṭhidhovanaṁ土葬多年後,撿骨之日的祭禮,cf.A.10.107.)、(13)鬥象、(14)鬥馬、(15)鬥水牛、(16)鬥牡牛、(17)鬥山羊、(18)鬥牡羊、(19)鬥雞、(20)鬥鵪鶉、(21)棍鬥、(22)拳擊、(23)摔角、(24)演習(演練攻擊的地方)、(25)點兵(象軍有多少﹑馬軍有多少﹑騎兵有多少﹑步兵有多少)、(26)布陣(象軍站在此﹑馬軍站在此﹑騎兵站在此﹑步兵站在此)、(27)閱兵(校閱象軍﹑馬軍﹑騎兵﹑步兵)』沙門喬達摩離如此觀看表演。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
visūka:[nt.] wriggling; a show.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Visūka,(nt.) [perhaps to sūc,sūcayati] restless motion,wriggling,twisting,twitching (better than “show,” although connection with sūc would give meaning “indication,show”),almost synonymous with vipphandita.Usually in cpd.diṭṭhi° scuffling or wriggling of opinion,wrong views,heresy M.I,8,486; Sn.55 (cp.Nd2 301); Pv IV.137

--dassana visiting shows (as fairs) D.I,5 (cp.DA.I,77:“visūkaṁ paṭani-bhūtaṁ dassanaṁ,” reading not clear); A.I,212; II,209; Pug.58.(Page 640)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VISŪKA:[nt] diễn kịch,múa hát,vặn vẹo tay chân --dassana [nt] xem múa hát
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
visūka:diễn kịch
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
visūka:ဝိ-သူက (န) (ဝိ√သူစ္+ဏ)
သာသနာ၏ ေျငာင့္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ပြဲသဘင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,