Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
visāla:a.[Sk.viśāla] 広き,広大な.-akkhī f.大きな目の,広目.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Visāla,【形】 大的,寬廣的,廣大的,龐大的。 ~kkhi,【陰】 (女人)有大眼睛。 ~tā,【陰】 ~tta,【中】 巨大,無限。(p300)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Visāla,【形】大的,寬廣的,廣大的,龐大的。visālakkhi,【陰】(女人)有大眼睛。visālatā,【陰】visālatta,【中】巨大,無限。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
visāla:[adj.] large,broad; extensive; bulky.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Visāla,(adj.) [cp.Sk.viśāla] wide,broad,extensive Sn.38; J.V,49,215 (°pakhuma); Miln.102,311.

--akkhī (f.) having large eyes J.V,40; Vv 371 (+vipulalocanā; or a petī).(Page 640)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Visāla:The capital of Ceylon (then known as Mandadīpa) in the time of Kassapa Buddha.It was to the west of Mahāsāgara uyyāna,and its king at the time was Jayanta.Mhv.xv.127; Dpv.xv.60; xvii.6; Sp.i.87.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VISĀLA:[a] rộng lớn,rộng rãi,to béo --kkhi [f] người (phụ nữ ) có con mắt to --tā [f] tta [nt] sự rộng rãi,sự lớn thênh thang
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
visāla:ဝိ-သာလ (တိ) (ဝိ√သရ္+ဏ)
က်ယ္သည္။ က်ယ္ျပန္႔သည္။ မို႔ရမ္းသည္။ ႀကီးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,