Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
virujjhati:[vi-rujjhati<rudh の pass.] 妨害さる,怒る.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Virujjhati,(vi + rudh + ya),反對,懷敵意。 【過】 ~jjhi。 【過分】 viruddha。【現分】 ~jjhanta。 【獨】 ~jhitvā。(p297)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Virujjhati,(vi+rudh成長+ya),反對,懷敵意。【過】virujjhi。【過分】viruddha。【現分】virujjhanta。【獨】virujhitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virujjhati: virujjhati(kri)
ဝိ႐ုဇၩတိ(ႀကိ)
«vi+rudha (dhi)ya+ti.nīti,dhātu.232.virunaddhi-saṃ.viruṃbhaiaddhamāgadhī.(kamma) virudhyate-saṃ.»
[ဝိ+႐ုဓ (ဓိ)ယ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၃၂။ ဝိ႐ုနဒၶိ-သံ။ ဝိ႐ုံဘဣအဒၶမာဂဓီ။ (ကမၼ) ဝိ႐ုဓ်ေတ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
virujjhati:[vi + rudh + ya] opposes; to be hostile.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Virujjhati,[vi+rujjhati] to be obstructed Sn.73 (avirujjhamāna unobstructed); J.VI,12.(Page 634)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
virujjhati:To be obstructed,annoyed,disturbed,troubled
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIRUJJHATI:(vi+rudh+ya) chống đối,kình địch [aor] --jjhī [pp] viruddha,[prp] --jjhanta [abs] --jhitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virujjhati:ဝိ႐ုဇၩတိ(ႀကိ)
[ဝိ+႐ုဓ (ဓိ)ယ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၃၂။ ဝိ႐ုနဒၶိ-သံ။ ဝိ႐ုံဘဣအဒၶမာဂဓီ။ (ကမၼ) ဝိ႐ုဓ်ေတ-သံ။]
ဆန္႔က်င္၏၊ ဖီလာ-ကန္႔လန္႔-ျဖစ္၏။ ပိတ္ပင္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virujjhati:ဝိ-႐ုဇၩတိ (ကမၼ) (ဝိ√႐ုမ္+ယ)
တားျမစ္အပ္၏။ ဆန္႔က်င္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,