Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
virodha:m.反対,違和.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Virodha,【陽】 virodhana,【中】 反對派,矛盾,障礙。(p297)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Virodha,(vi+rodha1障礙)【陽】virodhana,【中】障礙(obstruction,hindrance),反對(opposition),敵對(enmity)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virodha: virodha(pu)
ဝိေရာဓ(ပု)
«vi+rudha+ṇa.virujjhatīti virodho.abhi,ṭṭha,1.299.virujjhanaṃ virodho.mūlaṭī,1.122.virodha-saṃ.viroha-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+႐ုဓ+ဏ။ ဝိ႐ုဇၩတီတိ ဝိေရာေဓာ။ အဘိ၊ ႒၊ ၁။ ၂၉၉။ ဝိ႐ုဇၩနံ ဝိေရာေဓာ။ မူလဋီ၊ ၁။ ၁၂၂။ ဝိေရာဓ-သံ။ ဝိေရာဟ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
virodha:[m.] opposition; contradiction; obstruction.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Virodha,[vi+rodha1] obstruction,hindrance,opposition,enmity S.I,111; IV,71,210; Sn.362; Pug.18,22; Kvu 485; Miln.394; DhsA.39.--avirodha absence of obstruction,gentleness M.II,105=Th.1,875; Pv III,73.(Page 635)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIRODHA:[m] --dhana [nt] sự chống đối,sự đối lập,sự bế tắc,sự trở ngại
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
virodha:sự đối lập,vi nghịch
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virodha:ဝိေရာဓ(ပု)
[ဝိ+႐ုဓ+ဏ။ ဝိ႐ုဇၩတီတိ ဝိေရာေဓာ။ အဘိ၊ ႒၊ ၁။ ၂၉၉။ ဝိ႐ုဇၩနံ ဝိေရာေဓာ။ မူလဋီ၊ ၁။ ၁၂၂။ ဝိေရာဓ-သံ။ ဝိေရာဟ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ဆန္႔က်င္တတ္ေသာ (ေဒါသ)၊ အမ်က္ေဒါသ။ (၂) ဆန္႔က်င္-ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္-ျခင္း။ (၃) ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း-ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုျပဆိုေၾကာင္း-ျဖစ္သည့္စကား၊ ေစာဒနာ။ (၄) ေဘးရန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virodha:ဝိ-ေရာဓ (ပ) (ဝိ√႐ုဓ္+ဏ)
ဆန္႔က်င္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,