Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viriya:n.[vīra-ya,Sk.vīrya] 精進,勤,勇気.-ādhipati 精進増上.-ārambha 勤精進,精進発勤.-iddhipāda 精進神足.-indriya 精進根.-vāda 精進論者.-saṃvara 精進律儀.-samatā 精進平等.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viriya,【中】 精進,能源,努力,力量。 ~bala,【中】 精進力。 ~vantu,【形】精力充沛的。 ~samatā,【陰】 能源的緩和。 ~ārambha,【陽】 發奮。~yindriya,【中】 精進根。(p297)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viriya,﹐Vīriya (‹vīra英雄) ( vīriya(‹vīra英雄‹aj去+īr移動,vi取代aj);energy ),【中】精進,努力,勇悍。viriyabala,【中】精進力、勇悍力。viriyavantu,【形】精力充沛的。viriyasamatā,【陰】能源的緩和。viriyārambha,【陽】發奮。viriyindriya,【中】精進根、勇悍根。SA.45.8.:Vīriyaṁ ārabhatīti vīriyaṁ pavatteti.(發勤精進:轉起精進)。āraddhavīriya﹐發勤精進。DhsA.CS:p.163︰Vīrassa bhāvo vīriyaṁ,vīrānaṁ vā kammaṁ vīriyaṁ.Vidhinā vā nayena upāyena īrayitabbaṁ pavattayitabbanti vīriyaṁ.(英雄的氣慨,為‘精進’, 或諸英雄的作為,為‘精進’。或依適當的方法,或依理,依方便,當激起,當轉起精進。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
viriya: 精進
巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Viriya:(Vīriya)精進、努力。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Viriya:精進;勤
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viriya: viriya(na)
ဝိရိယ(န)
«vira+ṇiya+(rassattekate viriyaṃ.nīti,sutta.762.vīriya-).viriya-sakkatapiṭaka.viria-prā.vīria-addhamāgadhī.»
[ဝိရ+ဏိယ+(ရႆေတၱကေတ ဝိရိယံ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၆၂။ ဝီရိယ-လည္းၾကည့္)။ ဝိရိယ-သကၠတပိဋက။ ဝိရိအ-ျပာ။ ဝီရိအ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viriya:[nt.] vigour; energy; effort; strength.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viriya,(nt.) [fr.vīra; cp.Vedic vīrya & vīria] lit.“state of a strong man,” i.e.vigour,energy,effort,exertion.On term see also Dhs.trsln § 13; Cpd.242.-- D.III,113,120 sq.255 sq.; S.II,132,206 sq.; Sn.79,184,353,422,531,966,1026 (chanda°); Nd1 476,487; Nd2 394; J.I,178 (viriyaṁ karoti,with Loc.); Pug.71; Vbh.10; Nett 16,28; Tikp 60,63; Miln.36; Vism.160 (°upekkhā),462; KhA 96; SnA 489; DhA.IV,231; DA.I,63; DhsA.120; VvA.14; PvA.98,129; Sdhp.343,517.‹-› accāraddha° too much exertion M.III,159; A.III,375; opp.atilīna° too little ibid; uṭṭhāna° initiative or rousing energy S.I,21,217; A.III,76; IV,282; ThA.267; PvA.129; nara° manly strength J.IV,478,487.--viriyaṁ āra(m)bhati to put forth energy,to make an effort S.II,28; IV,125; V,9,244 sq.; A.I,39,282,296; II,15= IV.462.-- As adj.(-°) in alīna° alert,energetic J.I,22; āraddha° full of energy,putting forth energy,strenuous S.I,53,166,198; II,29,207 sq.; IV,224; V,225; A.I,4,12; II,76,228 sq.; III,65,127; IV,85,229,291,357; V,93,95,153,335; J.I,110; ossaṭṭha° one who has given up effort J.I,110; hīna° lacking in energy It.34 (here as vīriya,in metre).-- v.is one of the indriyas,the balas & the sambojjhaṅgas (q.v.).

--ârambha “putting forth of energy,” application of exertion,will,energy,resolution D.III,252; S.II,202; IV,175; A.I,12; III,117; IV,15 sq.280; V,123 sq.; Ps.I,103 sq.; Vbh.107,194,208; DhsA.145,146.--indriya the faculty of energy D.III,239,278; S.V,196 sq.; Dhs.13; Vbh.123; Nett 7,15,19; VbhA.276.--bala the power of energy D.III,229,253; A.IV,363; J.I,109.--saṁvara restraint by will Vism.7; SnA 8; DhsA.351.(Page 634)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Viriya:A pleasaunce in Vebhāra where Siddhattha Buddha was born. BuA.p.185.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIRIYA:[nt] tinh tấn,dõng mãnh,cố gắng,ráng sức,sức lực --bāla [nt] tấn lực --vantu [f] [a] sự cố gắng,sự tinh tấn --samatā [f] sự làm cho có nghị lực điều hòa --ārambha [m] khởi sự tinh tấn --yindriya [nt] bản căn sự tinh tấn,tấn căn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
viriya:cần,tinh tấn,cố gắng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viriya:ဝိရိယ(န)
[ဝိရ+ဏိယ+(ရႆေတၱကေတ ဝိရိယံ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၆၂။ ဝီရိယ-လည္းၾကည့္)။ ဝိရိယ-သကၠတပိဋက။ ဝိရိအ-ျပာ။ ဝီရိအ-အဒၶမာဂဓီ။]
ဝိရိယ၊ လုံ႔လ၊ အားထုတ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viriya:ဝိရိယ (န) (√ဝီရိ+ယ)
ရဲရင့္ျခင္း။ အားထုတ္ျခင္း။ လံု႔လ။ သုက္၊

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,