Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Virava,virāva,【陽】(鳥、獸等的)啼叫聲,吼,呼喊。(p296)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Virava,virāva(vi+rava & rāva; cp.Vedic virava),【陽】(鳥、獸等的)啼叫聲,吼,呼喊。mahāvirava,放聲大哭。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virava: virava(pu,na)
ဝိရဝ(ပု၊န)
«vi+ru+a.ru sadde.nirutti.396.virava (pu)-saṃ.virua,virāva-prā.»
[ဝိ+႐ု+အ။ ႐ု သေဒၵ။နိ႐ုတၱိ။ ၃၉၆။ ဝိရဝ (ပု)-သံ။ ဝိ႐ုအ၊ ဝိရာဝ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
virava:[m.] cry; roar; shouting.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Virava,(& °rāva) [vi+rava & rāva; cp.Vedic virava] shouting out,roaring; crying (of animals) J.I,25,74 (ā),203 (of elephants); V,9 (ā,of swans).(Page 633)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIRAVA:virāva [m] sự la khóc,la ó lên,rống lên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virava:ဝိရဝ(ပု၊န)
[ဝိ+႐ု+အ။ ႐ု သေဒၵ။နိ႐ုတၱိ။ ၃၉၆။ ဝိရဝ (ပု)-သံ။ ဝိ႐ုအ၊ ဝိရာဝ-ျပာ။]
(၁) ေဖာက္ျပန္-ငိုေႂကြး-ျမည္တမ္း-ျမည္တြန္-ေအာ္ျမည္-ေသာ အသံ။ (၂) အထူးထူး အျပားျပား ျမည္တတ္ေသာပန္း၊(အသံျမည္ေသာအခါ၌ ပြင့္ေသာပန္း)။ (၃) ငိုေႂကြး-ျမည္တမ္း-ရာ(အခါ)။(၂)ဝိရဝပုပၹ-ၾကည့္။(၃) ဝိရဝကာလ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virava:ဝိ-ရဝ (ပ) (ဝိ√႐ု+အ)
ျမည္တြန္ျခင္း။ ငိုေႂကြးျခင္း။ ျမည္တမ္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,