Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
virati:f.[vi-rati=veramaṇī] 離.-cetasika 離心所.-sīla 離戒.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Virati,【陰】 節制。(p296)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Virati,‹vi+ram喜悅),(vi-rati=verramaṇī)【陰】離。離心所(virati cetasika),即正語(sammāvācā)、正業(sammākammanta)、正命(sammā-ājīva),離邪語、邪業、邪命時,才會產生此心所。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virati: virati(thī)
ဝိရတိ(ထီ)
«vi+ramu+ti.nirutti.727.virati-saṃ,addhamāgadhī.virai-prā.»
[ဝိ+ရမု+တိ။နိ႐ုတၱိ။၇၂၇။ ဝိရတိ-သံ၊ အဒၶမာဂဓီ။ ဝိရဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
virati:[f.] abstinence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Virati,(f.) [vi+rati] abstinence Mhvs 20,58.The three viratis given at DA.I,305 (=veramaṇī) are sampatta°,samādāna°,setughāta° (q.v.).Cp.DhsA.154 (tisso viratiyo),218; Sdhp.215,341 & Cpd.244,n.2.(Page 633)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
virati:Abstinence
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIRATI:sự kiêng cử,sự tránh xa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
virati:sự cử kiêng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virati:ဝိရတိ(ထီ)
[ဝိ+ရမု+တိ။နိ႐ုတၱိ။၇၂၇။ ဝိရတိ-သံ၊ အဒၶမာဂဓီ။ ဝိရဣ-ျပာ။]
(၁) (က) ၾကဉ္ေရွာင္ျခင္း၊ (ခ) ကင္း၍ျဖစ္ျခင္း။(၂) (က) ၾကဉ္ေရွာင္ေၾကာင္းတရား၊ (ခ)ကင္း၍ျဖစ္ေၾကားတရား။ (၃)(က)ၾကဉ္ေရွာင္တတ္ေသာတရား။(ခ) ကင္း၍ျဖစ္တတ္ေသာတရား။(၄) ၾကဉ္ေရွာင္ရာအခါ။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virati:ဝိ-ရတိ (ဣ) (ဝိ√ရမ္+တိ)
အထူးသျဖင့္ ၾကဥ္ျခင္း။ ေရွာင္လႊဲဖဲၾကဥ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,