Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
virata:a.[viramati の pp.] 離れたる,慎しめる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Virata,(viramati 的【過分】),已避免。(p296)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Virata,(viramati 的【過分】),已避免。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virata: virata(ti)
ဝိရတ(တိ)
«vimu+ta.nirutti.727.virata-saṃ,addhamāgadhī.viraya-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိမု+တ။နိ႐ုတၱိ။၇၂၇။ဝိရတ-သံ၊အဒၶမာဂဓီ။ ဝိရယ-ျပာ၊အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
virata:[pp.of viramati] abstaining from.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Virata,[pp.of viramati] abstaining from (Abl.) Sn.59,531,704,900,1070; Nd1 314; Nd2 591; VvA.72; Sdhp.338.(Page 633)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIRATA:[pp] của viramati,tránh xa,kiêng cử
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
virata:kiêng cữ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virata:ဝိရတ(တိ)
[ဝိမု+တ။နိ႐ုတၱိ။၇၂၇။ဝိရတ-သံ၊အဒၶမာဂဓီ။ ဝိရယ-ျပာ၊အဒၶမာဂဓီ။]
ၾကဉ္ေရွာင္ေသာ ေရွာင္ၾကဉ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virata:ဝိ-ရတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√ရမ္+တ)
ၾကဥ္အပ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virata:ဝိရတ (ပ)
ၾကဥ္ေသာသူ။
ဝိရေတာ ဝိကာလေဘာဇေနာ၊ မြန္းလြဲညဥ့္စာစားျခင္းမွ ၾကဥ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,