Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
virajjhati:[vi-rādh] 失敗す,失ら.aor.virajjhi; pp.viraddha; caus.virādheti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Virajjhati,(vi + rādh + ya),失敗,錯過,失去。 【過】 ~jjhi。 【過分】 vi-raddha。 【獨】 ~jhitvā。(p296)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Virajjhati,(vi+rādh+ya;cp.Sk.virādhyati),失敗,錯過,失去。【過】virajjhi。【過分】viraddha。【獨】virajjhitvā。caus.virādheti。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virajjhati: virajjhati(kri)
ဝိရဇၩတိ(ႀကိ)
«vi+radha(rādha)+ya+ti.nīti,dhātu.231.virādhyati-saṃ.virāhaiprā.»
[ဝိ+ရဓ(ရာဓ)+ယ+တိ။နီတိ၊ဓာတု။၂၃၁။ ဝိရာဓ်တိ-သံ။ဝိရာဟဣျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
virajjhati:[vi + rādh + ya] fails; misses; loses.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Virajjhati,[vi+rādh cp.Sk.virādhyati:see rādheti1] to fail,miss,lose S.IV,117; J.I,17,490 (aor.virajjhi); II,432 (id.); PvA.59.-- pp.viraddha.-- Caus.virādheti (q.v.).(Page 633)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
virajjhati:To fail,go wrong,miss,lose
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIRAJJHATI:(vi+radh+ya) tàn tạ,thất bại,thiếu sót,mất mát [aor] --jjhi [pp] --viraddha [abs] --jhitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virajjhati:ဝိရဇၩတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ရဓ(ရာဓ)+ယ+တိ။နီတိ၊ဓာတု။၂၃၁။ ဝိရာဓ်တိ-သံ။ဝိရာဟဣျပာ။]
(၁)ခြၽတ္ယြင္း-လြဲမွား-လြဲေခ်ာ္-၏။(၂) ျပစ္မွား၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virajjhati:ဝိ-ရဇၩတိ (ဝိ√ရာဓ္)
ခၽြတ္ယြင္း၏။ ခၽြတ္ေခ်ာ္၏။ ျပစ္မွား၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,