Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
virahita:a.[vi-rahita] 空虚の,無き.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Virahita,【形】 空的,擺脫的,免除的,沒有的。(p296)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Virahita,【形】空的,擺脫的,免除的,沒有的,空空如也。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virahita: virahita(ti)
ဝိရဟိတ(တိ)
«vi+raha+ta.virahita-saṃ.virahia-prā.»
[ဝိ+ရဟ+တ။ ဝိရဟိတ-သံ။ ဝိရဟိအ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
virahita:[adj.] empty; rid of; exempt from; without.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Virahita,(adj.) [vi+rahita] empty,exempt from,rid of,without Miln.330 (dosa°); PvA.139.(Page 634)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIRAHITA:[a] trống rỗng,tránh khỏi,loại ra khỏi,không có chi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virahita:ဝိရဟိတ(တိ)
[ဝိ+ရဟ+တ။ ဝိရဟိတ-သံ။ ဝိရဟိအ-ျပာ။]
(၁) ကင္း-ဆိတ္-ကင္းရွင္း-ကင္းဆိတ္-ေသာ။ (၂) လြတ္ကင္း-လြတ္ေျမာက္-ေသာ။ (၃) မယွဉ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virahita:ဝိ-ရဟိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√ရဟ္+ကၱ)
ကင္းရွင္းသည္။ စြန္႔ပစ္အပ္သည္။
ဉာတိဗႏၶဳဝိဟရိေတ ဌာေန၊ အေဆြအမ်ိဳး အေဆြခင္ပြန္းတို႔မွ ကင္းေသာအရပ္၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,