Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
Virūpakkha:m.[BSk.Virūpākṣa] 広目天,毘楼博叉 [四天王の一,竜の主神].
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
Virūpakkha:廣目天王,四大天王之一,守護西方,統領諸龍。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Virūpakkha,【陽】 毗盧巴卡(龍王名)。(p297)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Virūpakkha,(梵Vaiwravaṇa),【陽】廣目天王,四大王天之一,在西方廣目天王統治諸龍(nāga)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virūpakkha: virūpakkha(pu,na)
ဝိ႐ူပကၡ(ပု၊န)
«virūpa+akkhi.saanitea i- a-pru.nirutti.377.virūpāni akkhīni yassāti virūpakkho.kappadduma.»
[ဝိ႐ူပ+အကၡိ။ သမာသ္အဆုံး၌ ဣ-ကို အ-ျပဳ။ နိ႐ုတၱိ။ ၃၇၇။ ဝိ႐ူပါနိ အကၡီနိ ယႆာတိ ဝိ႐ူပေကၡာ။ ကပၸဒၵဳမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
virūpakkha:[m.] name of the overlord of Nāgas.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Virūpakkha:1.Virūpakkha.One of the Cātummahārājano (Regent Kings).He is Regent of the western quarter and lord of the Nāgas (D.ii.258; D.iii.199; Dvy.126,148).In the assembly of the devas he sits facing east (D.ii.207,221).Kālakannī is his daughter (J.iii.257).All Nāgas visit him regularly as their lord and wait on him,and any question of dispute arising among them would be referred to him for solution.E.g.J.vi.168; cf.AA.i.143.

2.Virūpakkha. The name of a Nāga family (Vin.ii.109; A.ii.72; J.ii.145); they were,perhaps,followers of Virūpakkha (above).
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIRŪPAKKHA:[m] danh hiệu của chúa một loài rắn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virūpakkha:ဝိ႐ူပကၡ(ပု၊န)
[ဝိ႐ူပ+အကၡိ။ သမာသ္အဆုံး၌ ဣ-ကို အ-ျပဳ။ နိ႐ုတၱိ။ ၃၇၇။ ဝိ႐ူပါနိ အကၡီနိ ယႆာတိ ဝိ႐ူပေကၡာ။ ကပၸဒၵဳမ။]
(န) (၁) ဝိ႐ူပကၡမည္ေသာ-ေႁမြမင္း-ေႁမြမင္းမ်ိဳး-နဂါးမင္း-နဂါးမင္းမ်ိဳး။ (ပု) (၂) ဝိ႐ူပကၡနတ္မင္း၊ နဂါးတို႔ကို အစိုးရေသာနတ္မင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virūpakkha:ဝိ႐ူပကၡ (ပ) (ဝိ႐ူပ+အကၡ)
ျမင္းမိုရ္ေတာင္၏ အေနာက္ဘက္၌ေနေသာ ဝိ႐ူပကၡနတ္မင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,