Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
virūpa:a.[vi-rūpa] 醜き,醜異の,異樣の.-akkha醜目.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
virūpa:a.[vi-rūpa] 醜き,醜異の,異樣の. -akkha醜目. -kiriya変身術
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Virūpa,【形】 不成形的,醜陋的。 ~tā,【陰】 醜陋。(p297)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Virūpa,(梵virūpa),【形】不成形的,醜陋的。virūpatā,【陰】醜陋。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virūpa: virūpa(ti)
ဝိ႐ူပ(တိ)
«vi+rūpa.vikataṃ rūpaṃ yassāti virūpo.kappadduma.virūpa-saṃ.virūa=virūva-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+႐ူပ။ ဝိကတံ ႐ူပံ ယႆာတိ ဝိ႐ူေပါ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိ႐ူပ-သံ။ ဝိ႐ူအ=ဝိ႐ူဝ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
virūpa:[adj.] deformed; ugly.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Virūpa,(adj.) [vi+rūpa] deformed,unsightly,ugly Sn.50; J.I,47; IV,379; VI,31,114; PvA.24,32,47; Sdhp.85.

at Sn.50 virūpa is taken as “various” by Bdhgh (SnA 99),and virūpa-rūpa expld as vividha-rūpa,i.e.diversity,variety.So also the Niddesa.(Page 635)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIRŪPA:[a] xấu xa,làm xấu mặt,biến đổi hình thể --tā [f] sự xấu xa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virūpa:ဝိ႐ူပ(တိ)
[ဝိ+႐ူပ။ ဝိကတံ ႐ူပံ ယႆာတိ ဝိ႐ူေပါ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိ႐ူပ-သံ။ ဝိ႐ူအ=ဝိ႐ူဝ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေဖာက္ျပန္ေသာ အဆင္း-စက္ဆုပ္ဖြယ္အဆင္း-ရွိေသာ၊ အဆင္းေဖာက္ျပန္-အဆင္းမလွ-အ႐ုပ္ဆိုး-အက်ည္းတန္-ေသာ၊ သူ။ (၂) ေဖာက္ျပန္-ယုတ္မာ-ေသာ၊ သူ။ ဝိ႐ူပ႐ူပ (၅) ၾကည့္။ (၃) ေဖာက္ျပန္ေသာ၊ ေဖာက္ျပန္ေသာ သေဘာရွိေသာ (ဒုစ႐ိုက္စသည္)။ (၄) ကင္းေသာသေဘာရွိေသာ။ (၅) အထူးထူး အျပားအျပား သေဘာရွိေသာ။ ဝိ႐ူပ႐ူပ (၁) ၾကည့္။ (၆) မတူေသာ ႐ုပ္သြင္ရွိေသာ၊ ႐ုပ္သြင္-သုတိ-မတူေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virūpa:ဝိ-႐ူပ (န)
ေဖာက္ျပန္ျခင္း။ အထူးထူးေသာ သေဘာ။
ဝိ႐ူေပန၊ အထူးထူးေသာ သေဘာျဖင့္။ သရီရံ ဝိ႐ူပံ ကတြာ၊ ကိုယ္ကို ေဖာက္ျပန္ေသာ အဆင္းရွိသည္ကို ျပဳ၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virūpa:ဝိ-႐ူပ (တိ)
ေဖာက္ျပန္ေသာ အဆင္း ရွိသည္။ အဆင္းမလွသည္။ အက်ည္းတန္သည္။ မတင့္တယ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,