Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
virūhati:[<vi-ruh] 増大する,増長する,成長する
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Virūhati,(vi + ruh + a),生長,使發芽,增加。【 過】 virūhi。【 現分】 ~hanta。【獨】 ~hitvā。(p297)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Virūhati,(vi+ruh上升+a),生長,使發芽,增加。【過】virūhi。【現分】virūhanta。【獨】virūhitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virūhati: virūhati(kri)
ဝိ႐ူဟတိ(ႀကိ)
«vi+ruha+a+ti.virohati-saṃ.viruhai-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+႐ုဟ+အ+တိ။ ဝိေရာဟတိ-သံ။ ဝိ႐ုဟဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
virūhati:[vi + ruh + a] grows; sprouts; increases.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Virūhati,[vi+rūhati1] to grow,sprout It.113; Miln.386; DA.I,120.-- Cp.paṭi°.-- pp.virūḷha.-- Caus II.virūhāpeti to make grow,to foster Miln.386.(Page 635)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIRŪHATI:(vi+ruj+a) mọc lên,nẩy mầm,tiến triển,gia tăng [aor] virūhi [prp] --hanta [abs] --hitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virūhati:ဝိ႐ူဟတိ(ႀကိ)
[ဝိ+႐ုဟ+အ+တိ။ ဝိေရာဟတိ-သံ။ ဝိ႐ုဟဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
ဝိ႐ုဟတိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virūhati:ဝိ-႐ူဟတိ (ဝိ√႐ုဟ္)
စည္ပင္ေပါက္ေရာက္၏။ အပင္ေပါက္၏။ မ်ားစြာ အက်ိဳးေရာက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,