Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
Virūḷha:m.[BSk.Virūḍhaka] 増長天,毘楼勒 [四天王の一,鳩槃陀の王].
パーリ語辞典 水野弘元著
virūḷha:a.[virūhati の pp.] 成長せる,増長の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
virūḷha:a.[virūhati の pp.] 成長した,増長の
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Virūḷha,(virūhati 的【過分】),已生長,已增加。(p297)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Virūḷha,(virūhati‘生長’的【過分】),已生長,已增加。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virūḷha: virūḷha(ti)
ဝိ႐ူဠႇ(တိ)
«vi+ruha+ta.tapa ha-pru.dhā ha- ḷa-pru.ka.589.nirutti.756.virūḍha-saṃ.virūha-prā.»
[ဝိ+႐ုဟ+တ။ တပစၥည္းကို ဟ-ျပဳ။ ဓာတြန္ ဟ-ကို ဠ-ျပဳ။ ကစၥည္း။ ၅၈၉။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၅၆။ ဝိ႐ူဎ-သံ။ ဝိ႐ူဟ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
virūḷha:[pp.of virūhati] grown; increased.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Virūḷha,[pp.of virūhati] having grown,growing S.II,65 (viññāṇe virūḷhe āyatiṁ punnabbhav’âbhinibbatti hoti).(Page 635)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIRŪḶHA:(pp của virūhati) tăng tiến phát triển,mọc lên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virūḷha:ဝိ႐ူဠႇ(တိ)
[ဝိ+႐ုဟ+တ။ တပစၥည္းကို ဟ-ျပဳ။ ဓာတြန္ ဟ-ကို ဠ-ျပဳ။ ကစၥည္း။ ၅၈၉။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၅၆။ ဝိ႐ူဎ-သံ။ ဝိ႐ူဟ-ျပာ။]
ဝိ႐ုဠႇ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virūḷha:ဝိ-႐ူဠႇ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√႐ုဟ္+တ)
ပြားမ်ားသည္။ စည္ပင္ျပန္႔ပြားသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,