Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
virāga:m.[vi-rāga] 離貪,離,遠離,離欲,離貪者.-ānupassanā 離貪随観.-gāmimagga 離貪に達する道.-dhamma 離貪法.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Virāga,【陽】 冷靜,無欲望。 ~tā,【陰】 無貪欲。 ~gī,【形】 沒熱情的,釋放的。(p296)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Virāga,(vi離+rāga‹raj著色),梵巴同),【陽】離染,無欲望。virāgatā,【陰】無貪欲。virāgī,【形】沒熱情的,釋放的。A.5.32./III,35-36:“Yāvatā Cundi,dhammā saṅkhatā vā asaṅkhatā vā,virāgo tesaṁ aggamakkhāyati,yadidaṁ-- madanimmadano pipāsavinayo ālayasamugghāto vaṭṭupacchedo taṇhākkhayo virāgo nirodho nibbānaṁ.Ye kho,Cundi virāge dhamme pasannā,agge te pasannā.Agge kho pana pasannānaṁ aggo vipāko hoti.(準提(公主)!於一切有為或無為法中,離欲可說為最上,即是:憍慢粉碎、渴引離、阿賴耶(執著)的連根拔起、輪回斷、渴愛盡、離染、滅、涅盤。準提(公主)!凡信離染之法者,為最上信,而最上信者,有最上的果報。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
virāga: 貪欲〔rāga〕的除去、厭離、離貪、、凈化、解脫
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virāga: virāga(pu)
ဝိရာဂ(ပု)
«virāga+anupassanā.kre.»
[ဝိရာဂ+အႏုပႆနာ။ ေနာက္ပုဒ္ေၾက။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virāga: virāga(pu)
ဝိရာဂ(ပု)
«virāga+ṇa»
[ဝိရာဂ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virāga: virāga(pu)
ဝိရာဂ(ပု)
«vi+ranja+ṇa.virajjanaṃ vigamanaṃ virāgo.vimati,2.91.virajjanaṃ virāgo.visuddhi,ṭī,1.184.(-344).virajjati etenāti virāgo.sārattha,3.136.(-ma,ṭī,2.96.saṃ,ṭī,2.149).rāgādayo virajjanti etthaç etenāti vā virāgo.dī,ṭī,2.322-3.aṃ,ṭī,2.238.--vi+rāga.dī,ṭṭha,2.3va1.virāga-saṃ,prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ရႏၨ+ဏ။ ဝိရဇၨနံ ဝိဂမနံ ဝိရာေဂါ။ ဝိမတိ၊ ၂။ ၉၁။ ဝိရဇၨနံ ဝိရာေဂါ။ ဝိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၈၄။ (-၃၄၄)။ ဝိရဇၨတိ ဧေတနာတိ ဝိရာေဂါ။ သာရတၳ၊ ၃။ ၁၃၆။ (-မ၊ ဋီ၊ ၂။ ၉၆။ သံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၁၄၉)။ ရာဂါဒေယာ ဝိရဇၨႏၲိ ဧတၳ,ဧေတနာတိ ဝါ ဝိရာေဂါ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၂။ ၃၂၂-၃။ အံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂၃၈။ တစ္နည္း--ဝိ+ရာဂ။ ဒီ၊ ႒၊ ၂။ ၃ဝ၁။ ဝိရာဂ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
virāga:[m.] dispassionateness; absence of desire.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Virāga,[vi+rāga] 1.absence of rāga,dispassionateness,indifference towards (Abl.or Loc.) disgust,absence of desire,destruction of passions; waning,fading away,cleansing,purifying; emancipation,Arahantship.‹-› D.III,130 sq.136 sq.222,243,251,290; S.I,136; III,19 sq.59 sq.163,189; IV,33 sq.47,226,365; V,226,255,361; A.I,100,299; II,26; III,35,85,325 sq.; IV,146 sq.423 sq.; V,112,359; Th.1,599; Sn.795; Ps.II,220 sq.; Nd1 100; Kvu 600=Dh.273=Nett 188 (virāgo seṭṭho dhammānaṁ); Dhs.163; Nett 16,29; Vism.290 (khaya° & accanta°) 293.-- Often nearly synonymous with nibbāna,in the description of which it occurs frequently in foll.formula:taṇhakkhaya virāga nirodha nibbāna,e.g.S.I,136; Vin.I,5; A.II,118; It.88; -- or combd with nibbidā virāga nirodha upasama nibbāna,e.g.M.I,431; S.II,223; cp.nibbāna II.B1 & III,8.-- In other connection (more objectively as “destruction”):aniccatā saṅkhārānaṁ etc.vipariṇāma virāga nirodha,e.g.S.III,43; (as “ceasing,fading away”:) khaya(-dhamma liable to),vaya° virāga° nirodha° M.I,500; S.II,26.-- 2.colouring,diversity or display of colour,dye,hue (=rāga 1) J.I,89 (nānā°-samujjala blazing forth different colours); 395 (nānā° variously dyed); PvA.50 (nānā°-vaṇṇa-samujjala).(Page 634)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIRĀGA:[m] sự không có tình dục,không có sự ham muốn --gāta [f] sự dứt hẳn tình dục,sự giải thoát --gī [a] không tình dục
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
virāga:lìa xa,ly,tách rời,lìa tham,ly tham
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virāga:ဝိရာဂ(ပု)
[ဝိ+ရႏၨ+ဏ။ ဝိရဇၨနံ ဝိဂမနံ ဝိရာေဂါ။ ဝိမတိ၊ ၂။ ၉၁။ ဝိရဇၨနံ ဝိရာေဂါ။ ဝိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၈၄။ (-၃၄၄)။ ဝိရဇၨတိ ဧေတနာတိ ဝိရာေဂါ။ သာရတၳ၊ ၃။ ၁၃၆။ (-မ၊ ဋီ၊ ၂။ ၉၆။ သံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၁၄၉)။ ရာဂါဒေယာ ဝိရဇၨႏၲိ ဧတၳ,ဧေတနာတိ ဝါ ဝိရာေဂါ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၂။ ၃၂၂-၃။ အံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂၃၈။ တစ္နည္း--ဝိ+ရာဂ။ ဒီ၊ ႒၊ ၂။ ၃ဝ၁။ ဝိရာဂ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အရိယမဂ္။ (၂) (သခၤါရတရားတို႔၏) ကင္းေပ်ာက္-ပ်က္စီး-ခ်ဳပ္ၿငိမ္း-ျခင္း (ခဏိကနိေရာဓ)။ (၃) (သခၤါရတရားတို႔၏) ကင္းေပ်ာက္-ပ်က္စီး-ခ်ဳပ္ၿငိမ္း-ရာ နိဗၺာန္။ (၄) ႏွစ္သက္-တပ္မက္-လိုခ်င္-မက္ေမာ-စြဲလမ္း-မႈကင္းျခင္း၊ စက္ဆုပ္-ရြံမုန္း-ရြံရွာ-ျခင္း။ (၅) လြန္ေျမာက္ျခင္း။ (၆) (ရာဂအစရွိေသာ တရားတို႔၏) ႏွစ္သက္-တပ္မက္-လိုခ်င္-မက္ေမာ-စြဲလမ္း-ျခင္းကင္း-ရာ-ေၾကာင္း-ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္။ (တိ) (၇) ကင္းေသာရာဂရွိေသာ၊ ရာဂကင္းၿပီးေသာ၊ ႏွစ္သက္-တပ္မက္-လိုခ်င္-မက္ေမာ-စြဲလမ္း-မႈကင္းေသာ၊ သူ။ (၈) ပယ္ျခင္း။ (၉) ႐ူပ,အ႐ူပသမာပတ္။ ဝိရာဂရတၱ-ၾကည့္။ (၁ဝ) အထူးထူးေသာ-ႏွစ္သက္-တပ္မက္-လိုခ်င္-မက္ေမာ-စြဲလမ္း-ဖြယ္။ ဝိရာဂိတာ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virāga:ဝိရာဂ(ပု)
[ဝိရာဂ+ဏ]
နိဗၺာန္လွ်င္အာ႐ုံရွိေသာ (မဂၢင္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virāga:ဝိရာဂ(ပု)
[ဝိရာဂ+အႏုပႆနာ။ ေနာက္ပုဒ္ေၾက။]
ႏွစ္သက္-တပ္မက္-မႈကင္းျခင္းကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈတတ္ေသာ ဉာဏ္။ ဝိရာဂသညာ (၁)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virāga:ဝိ-ရာဂ (ပ) (ဝိ√ရ္ဇ္+ဏ)
တပ္ျခင္းကင္းျခင္း။ စက္ဆုပ္ျခင္း။ ရာဂကင္းျခင္း။
ဝိရာဂ၊ တပ္ျခင္းကင္းျခင္းငွာ။ ပီတိယာ ဝိရာဂ စ၊ ပီတိ၌ စက္ဆုပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,