Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
virādheti:[virajjhati<rādh の caus.] 失う,失敗す,違失す,犯す.aor.virādhayi; pp.virādhita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Virādheti,(vi + radh + e),錯過,省略,失敗。 【過】 ~esi。 【過分】 ~dhita。【獨】 ~dhetvā。(p296)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Virādheti,(vi+radh+e),錯過,省略,失敗。【過】virādhesi。【過分】virādhita。【獨】virādhetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
virādheti: virādheti(kā,kri)
ဝိရာေဓတိ(ကာ၊ႀကိ)
«vi+radha+ṇe+ti.virajjhati-mha.vi+rādha+ya+ti.virādhayati-saṃ.virāhai-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ရဓ+ေဏ+တိ။ ဝိရဇၩတိ-မွ။ ဝိ+ရာဓ+ယ+တိ။ ဝိရာဓယတိ-သံ။ ဝိရာဟဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
virādheti:[vi + radh + e] misses; omits; fails.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Virādheti,[vi+rādheti1,or Caus.of virajjhati] to miss,omit,fail,transgress,sin Sn.899; Th.1,37,1113 virāye for virādhaya C.may be virāge,cp.Brethren 3752 & see virāgeti); Nd1 312; J.I,113; Ap.47; PvA.59.-- Cp.virageti.-- pp.virādhita.(Page 634)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
virādheti:see virajjhati
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIRĀDHETI:(vi+radh+e) thiếu,sót,bỏ quên,thất bại [aor] --esi [pp] --dhita [abs] --dhetvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
virādheti:ဝိရာေဓတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဝိ+ရဓ+ေဏ+တိ။ ဝိရဇၩတိ-မွ။ ဝိ+ရာဓ+ယ+တိ။ ဝိရာဓယတိ-သံ။ ဝိရာဟဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
ခြၽတ္ယြင္း-လြဲမွား-လြဲေခ်ာ္-ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
virādheti:ဝိ-ရာေဓတိ (ဝိ√ရာဓ္)
ခၽြတ္ယြင္းေစ၏၊

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,