Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vipula:a.[〃] 広大の.-paññatā,-paññā 広大慧.-sukha 大楽.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vipula,【形】 廣泛的,很棒的,大的。 ~tā,【陰】 ~tta,【中】 充裕,過度,廣闊。(p293)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vipula,【形】廣泛的,很棒的,大的。vipulatā,【陰】vipulatta,【中】充裕,過度,廣闊。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vipula: vipula(ti)
ဝိပုလ(တိ)
«vipula+phala.kye.»
[ဝိပုလ+ဖလ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vipula: vipula(ti)
ဝိပုလ(တိ)
«vi+pula+a.pula mahatte.nīti,dhātu.168.ṭī.699-7va1.vipubbopula mahante a.visesena pulatīti vipulaṃ.sūci.vipula-saṃ,viula,vipula-prā.addhamāgadhī.»
[ဝိ+ပုလ+အ။ပုလ မဟေတၱ။နီတိ၊ ဓာတု။၁၆၈။ဓာန္၊ဋီ။၆၉၉-၇ဝ၁။ဝိပုေဗၺာပုလ မဟေႏၲ အ။ ဝိေသေသန ပုလတီတိ ဝိပုလံ။ သူစိ။ ဝိပုလ-သံ၊ ဝိဥလ၊ ဝိပုလ-ျပာ။ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vipula:[adj.] extensive; great; large.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vipula,(adj.) [cp.Sk.vipula] large,extensive,great,abundant.The word is poetical.-- D.III,150; A.I,45 (°paññatā); Sn.41,675,687,978,994; Th.1,588; Nd1 581 (=adhimatta); Vv 676 (=mahanta VvA.290); Ap 40; Pv.II,118; II,49; II,969 (=ulāra PvA.139); Miln.164,311,404; PvA.7,76; Sdhp.271.(Page 627)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIPULA:[a] vĩ đại,rộng lớn,rộng rãi --lāta [f] --latta [nt] sung túc,đầy đủ,thặng dư,rộng lớn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vipula:rộng lớn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vipula:ဝိပုလ(တိ)
[ဝိ+ပုလ+အ။ပုလ မဟေတၱ။နီတိ၊ ဓာတု။၁၆၈။ဓာန္၊ဋီ။၆၉၉-၇ဝ၁။ဝိပုေဗၺာပုလ မဟေႏၲ အ။ ဝိေသေသန ပုလတီတိ ဝိပုလံ။ သူစိ။ ဝိပုလ-သံ၊ ဝိဥလ၊ ဝိပုလ-ျပာ။ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁)မ်ားေသာ။(၂) ႀကီးက်ယ္-က်ယ္ျပန္႔-ေသာ၊ ႀကီးမားေသာ။မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vipula:ဝိပုလ(တိ)
[ဝိပုလ+ဖလ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
(၁)ႀကီးေသာ-မ်ားေသာ-အက်ိဳးရွိေသာ။ (၂) ျမတ္ေသာ အက်ိဳးရွိေသာ(ျမတ္ေသာ အစြမ္းသတၱိ-အာႏုေဘာ္-ရွိေသာ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vipula:ဝိပုလ (တိ) (ဝိ+ပုရ)
ျပန္႔ေျပာသည္။ အေျပာက်ယ္သည္။ က်ယ္ဝန္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,