Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vippayutta:a.[vi-payutta] 不相応の.-paccaya 不相応縁.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vippayutta,【過分】 已分開。(p293)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vippayutta,(vi+payutta),【過分】已分開(separated)。Dhs.(PTS:#1192.;CS:1198)︰Katame dhammā cittavippayuttā? Sabbañca rūpaṁ,asaṅkhatā ca dhātu-- ime dhammā cittavippayuttā.Cittaṁ na vattabbaṁ-- cittena sampayuttantipi,cittena vippayuttantipi.(什麼是「心不相應法」?一切色與無為界,這些法為「心不相應」。(這些法)不適合說為「心」--也(不適合說)「與心相應」,也(不適合說)「與心不相應」。)(PTS:#1515.;CS:1532.)Katame dhammā cittavippayuttā? Rūpañca,nibbānañca-- ime dhammā cittavippayuttā. Cittaṁ na vattabbaṁ-- cittena sampayuttantipi,cittena vippayuttantipi.(什麼是「心不相應法」?色與涅盤,這些法為「心不相應」。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vippayutta: vippayutta(ti)
ဝိပၸယုတၱ(တိ)
«vi+pa+yuja+ta.ka.555.rū.612.5.55.nīti,sutta.1142.viprayutta-saṃ.»
[ဝိ+ပ+ယုဇ+တ။ကစၥည္း။၅၅၅။႐ူ။၆၁၂။ေမာဂ္၊၅။၅၅။နီတိ၊ သုတၱ။၁၁၄၂။ဝိျပယုတၱ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vippayutta:[pp.] separated.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vippayutta,[vi+payutta] separated S.II,173 (visaṁyutta+); Sn.914 (or °mutta).--°paccaya the relation of dissociation Tikp 6,53 sq.65; Vism.539.(Page 628)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIPPAYUTTA:[pp] sự chia rẽ,chia ly
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vippayutta:bất tương ưng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vippayutta:ဝိပၸယုတၱ(တိ)
[ဝိ+ပ+ယုဇ+တ။ကစၥည္း။၅၅၅။႐ူ။၆၁၂။ေမာဂ္၊၅။၅၅။နီတိ၊ သုတၱ။၁၁၄၂။ဝိျပယုတၱ-သံ။]
(၁)မယွဉ္ေသာ။(၂)ေကြကြင္း-ကြဲကြာ-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vippayutta:ဝိ-ပၸယုတၱ (န)
မယွဥ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vippayutta:ဝိ-ပၸယုတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ+ပ√ယုဇ္+တ)
မယွဥ္အပ္သည္။ မႏွီးေႏွာအပ္သည္။ ေကြကြင္းသည္။ ကင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,