Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vippayoga:m.[vi-payoga] 不相応,別離.piyehi vippayogo dukkho 愛する人々との別離は苦である,愛別離苦.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vippayoga,【陽】 分離。(p294)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vippayoga,【陽】分離(separation)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
vippayoga: 別離
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vippayoga: vippayoga(pu)
ဝိပၸေယာဂ(ပု)
«vi+pa+yuja+ṇa.viprayoga-saṃ.vippaoa,vippaoga-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ပ+ယုဇ+ဏ။ဝိျပေယာဂ-သံ။ ဝိပၸဩအ၊ ဝိပၸဩဂ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vippayoga:[m.] separation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vippayoga,[vi+payoga] separation Sn.41; PvA.161 (piya°).(Page 628)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIPPAYOGA:[m] sự chia lìa,sự rời xa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vippayoga:sự ly biệt,sự xa lìa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vippayoga:ဝိပၸေယာဂ(ပု)
[ဝိ+ပ+ယုဇ+ဏ။ဝိျပေယာဂ-သံ။ ဝိပၸဩအ၊ ဝိပၸဩဂ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁)ေကြကြင္း-ကြဲကြာ-ျခင္း။ (၂) မယွဉ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vippayoga:ဝိ-ပၸေယာဂ (ပ) (ဝိ+ပ√ယုဇ္+ဏ)
မယွဥ္ျခင္း။ ေကြကြင္းရျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,