Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vippavuttha,(vippavasati 的【過分】),已缺席,已離家。(p294)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vippavuttha,(vippavasati 的【過分】),已缺席,已離家。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vippavuttha: vippavuttha(ti)
ဝိပၸဝုတၳ(တိ)
«vi+pa+vasa+ta.vasanivāse.vasato uttha.ka.613.rū.376.pākata-nitea nivāsattha-nitea vuttha-hurhieiea.satirhi.vasa(vapa)secane arā(devo) vuṭṭho-hurhira.rū.626.»
[ဝိ+ပ+ဝသ+တ။ဝသနိဝါေသ။ ဝသေတာ ဥတၳ။ ကစၥည္း။၆၁၃။ ႐ူ။ ၃၇၆။ ပါကတ-၌လည္း နိဝါသတၳ-၌ ဝုတၳ-ဟုပင္ရွိ၏။ သတိရွိခဲသည္။ ဝသ(ဝပ)ေသစေန အရာကား(ေဒေဝါ) ဝုေ႒ာ-ဟုရွိရမည္။႐ူ။၆၂၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vippavuttha:[pp.of vippavasati] absent; being away from home.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vippavuttha,[pp.of vippavasati] absent; °sati neglectful DhA.I,239.(Page 628)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIPPAVUTTHA:(pp của vippavasati) vắng mặt,đang ở xa nhà
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vippavuttha:ဝိပၸဝုတၳ(တိ)
[ဝိ+ပ+ဝသ+တ။ဝသနိဝါေသ။ ဝသေတာ ဥတၳ။ ကစၥည္း။၆၁၃။ ႐ူ။ ၃၇၆။ ပါကတ-၌လည္း နိဝါသတၳ-၌ ဝုတၳ-ဟုပင္ရွိ၏။ သတိရွိခဲသည္။ ဝသ(ဝပ)ေသစေန အရာကား(ေဒေဝါ) ဝုေ႒ာ-ဟုရွိရမည္။႐ူ။၆၂၆။]
(၁)ကင္း-ေကာကြင္း-ကြဲကြာ-၍ေနၿပီးေသာ။ (၂) ကင္းလြတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vippavuttha:ဝိ-ပၸဝုတၳ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ+ပ√ဝသ္+တ)
အရပ္တစ္ပါး၌ ေနသည္။ ညဥ့္ကင္း၍ ေနသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,