Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vippavāsa:m.[vi-pavāsa] 不在,離住,独住; 離衣,失衣.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vippavāsa,【陽】 缺席,住在國外。(p294)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vippavāsa,【陽】缺席,住在國外。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vippavāsa: vippavāsa(pu)
ဝိပၸဝါသ(ပု)
«vi+pa+vasa+ṇa.vipravāsa-saṃ.vippavāsa-prā.»
[ဝိ+ပ+ဝသ+ဏ။ဝိျပဝါသ-သံ။ ဝိပၸဝါသ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vippavāsa:[m.] absence; living abroad.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vippavāsa,[vi+pavāsa] absence; in sati° absence of mind,neglect,absentmindedness,thoughtlessness J.I,410; SnA 339; thoughtfulness,mindfulness Vin.V,216; Sn.1142; J.IV,92.(Page 628)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIPPAVĀSA:[m] sự vắng mặt,đang ở hải ngoại,đang xa nhà
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vippavāsa:ဝိပၸဝါသ(ပု)
[ဝိ+ပ+ဝသ+ဏ။ဝိျပဝါသ-သံ။ ဝိပၸဝါသ-ျပာ။]
(၁)ကင္း-ေကြကြင္း-ကြဲကြာ-၍ေနျခင္း။(၂) တစ္ေယာက္တည္းေနျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vippavāsa:ဝိ-ပၸဝါသ (ပ) (ဝိ+ပ√ဝသ္+ဏ)
အရပ္တစ္ပါး၌ ေနျခင္း။ ကင္း၍ ေနျခင္း။ ေကြကင္းျခင္း။ ပကတတ္ရဟန္းတို႔ႏွင့္ ကင္း၍ ေနျခင္း။
ဝိပၸဝါသာယ၊ အရပ္တစ္ပါး၌ ေနအံ့ေသာငွာ။ ကင္း၍ ေနျခင္းငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,