Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vippasanna:a.[vippasīdati の pp.] 明浄なる,清浄の.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vippasanna,(Vippasīdati的【過分】),已非常清楚,已純粹,已明亮。AA.11.16./V,83.︰Mukhavaṇṇo vippasīdatīti bandhanā pavuttatālapakkaṁ viya cassa vippasannavaṇṇaṁ mukhaṁ hoti.(容顏有光(臉色非常明凈)︰如(熟了)脫落的多羅果(tālapakka椰子),如明亮的容貌。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vippasanna: vippasanna(ti)
ဝိပၸသႏၷ(တိ)
«vi+pa+sada+ta.ka.582.rū.631.nīti,dhātu.95.viprasanna-sakkatapiṭaka.vippasanna-prā,vippasaṇṇa-addhamāgadhī.»
[ဝိ+ပ+သဒ+တ။ကစၥည္း။၅၈၂။႐ူ။၆၃၁။နီတိ၊ ဓာတု။၉၅။ ဝိျပသႏၷ-သကၠတပိဋက။ ဝိပၸသႏၷ-ျပာ၊ ဝိပၸသဏၰ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vippasanna:[pp.of vippasīdati] very clear; pure; bright.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vippasanna,(adj.) [vi+pasanna] (quite) purified,clear; happy,bright,pure,sinless Vin.III,88 (°chavivaṇṇa); S.I,32 (cetas); III,2,235; IV,118,294; V,301; A.III,41,236; Sn.637; Dh.82,413 (=pasanna-citta DhA.IV,192); Pv.I,1010 (=suṭṭhu pasanna); II,935; Vism.262 (where KhA reads pasanna only); DhA.II,127; DA.I,221.(Page 628)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIPPASANNA:(pp của vippasīdati) rõ ràng,trong sạch,sáng rỡ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vippasanna:ဝိပၸသႏၷ(တိ)
[ဝိ+ပ+သဒ+တ။ကစၥည္း။၅၈၂။႐ူ။၆၃၁။နီတိ၊ ဓာတု။၉၅။ ဝိျပသႏၷ-သကၠတပိဋက။ ဝိပၸသႏၷ-ျပာ၊ ဝိပၸသဏၰ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁)ၾကည္လင္-ၾကည္ညိဳ-သန္႔ရွင္း-ေသာ။ (၂) ေကာင္းစြာ-ၾကည္လင္-ၾကည္ညိဳ-သန္႔ရွင္း-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vippasanna:ဝိ-ပၸသႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ+ပ√သဒ္+န)
အထူးသျဖင့္ ၾကည္လင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,