Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vippalāpa:m.[vi-palāpa] 混乱の語,泣言,つぶやき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vippalāpa,【陽】 混亂的談話,悲嘆。(p294)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vippalāpa,【陽】混亂的談話,悲嘆(confused talk,wailing)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vippalāpa: vippalāpa(pu)
ဝိပၸလာပ(ပု)
«vi+pa+lapa+ṇa.virūpopalāpo vippalāpo.abhi,ṭṭha,2.98.paṭisaṃ,ṭṭha,1.143.mahāni,ṭṭha.221.vipralāpa-saṃ.vippalāa,vippalāva-prā.vippalāpa-addhamāgadhī.»
[ဝိ+ပ+လပ+ဏ။ဝိ႐ူေပါပလာေပါ ဝိပၸလာေပါ။ အဘိ၊႒၊ ၂။၉၈။ ပဋိသံ၊ ႒၊ ၁။၁၄၃။ မဟာနိ၊ ႒။၂၂၁။ ဝိျပလာပ-သံ။ ဝိပၸလာအ၊ ဝိပၸလာဝ-ျပာ။ ဝိပၸလာပ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vippalāpa:[m.] confused talk; wailing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vippalāpa,[vi+palāpa] confused talk,wailing Ps.I,38; PvA.18.(Page 628)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIPPALĀPA:[m] sự nói lộn xộn,sự than van khóc kể
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vippalāpa:sự kêu gào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vippalāpa:ဝိပၸလာပ(ပု)
[ဝိ+ပ+လပ+ဏ။ဝိ႐ူေပါပလာေပါ ဝိပၸလာေပါ။ အဘိ၊႒၊ ၂။၉၈။ ပဋိသံ၊ ႒၊ ၁။၁၄၃။ မဟာနိ၊ ႒။၂၂၁။ ဝိျပလာပ-သံ။ ဝိပၸလာအ၊ ဝိပၸလာဝ-ျပာ။ ဝိပၸလာပ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁)(က)ေဖာက္ျပန္ေသာ-ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား-ေျပာဆို-ျခင္း၊ (ခ)ငိုေႂကြးျမည္တမ္းျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vippalāpa:ဝိ-ပၸလာပ (ပ) (ဝိ+ပ√လပ္+ဏ)
ေယာင္ယမ္းျမည္တမ္းျခင္း။ ေဖာက္ျပန္သျဖင့္။ အဖ်င္းဖ်င္းဆိုျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,