Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vippakāra:m.[vi-pakāra] 変化,異変.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vippakāra,【陽】 變化,變更。(p293)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vippakāra,【陽】變化,變更。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vippakāra: vippakāra(pu)
ဝိပၸကာရ(ပု)
«vi+pa+kara+ṇa.viprakāra-saṃ.»
[ဝိ+ပ+ကရ+ဏ။ဝိျပကာရ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vippakāra:[m.] change; alteration.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vippakāra,[vi+pakāra] change,mutation,alteration J.VI,370; DhA.I,28; VvA.46.(Page 628)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIPPAKĀRA:[m] thay đổi,sửa đổi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vippakāra:ဝိပၸကာရ(ပု)
[ဝိ+ပ+ကရ+ဏ။ဝိျပကာရ-သံ။]
(၁)ေဖာက္ျပန္ေသာ-အမႈ-ကိစၥ-အျခင္းအရာ-အမူအရာ။(၂)ေဖာက္ျပန္-ေျပာင္းလဲ-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vippakāra:ဝိ-ပၸကာရ (ပ) (ဝိ+ပ√ကရ္+ဏ)
ေဖာက္ျပန္ျခင္း။ ညႇဥ္းဆဲျခင္း။ ေက်းဇူးမဲ့ျပဳျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,