Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vippaṭisāra:m.[vi-paṭisāra] 追悔,後悔.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vippaṭisāra,【陽】 懊悔,後悔。 ~sārī,【形】 懊悔的,後悔的。(p293)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vippaṭisāra,(vi+paṭisāra),【陽】懊悔,後悔(bad conscience,remorse,regret,repentance)。vippaṭisārī,【形】懊悔的,後悔的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vippaṭisāra: vippaṭisāra(pu)
ဝိပၸဋိသာရ(ပု)
«vi+pati+sara+ṇa.nīti,dhātu.149.kataṃ ajjhācāraṃ paṭiccaanusocanacasena virūpaṃ saraṇaṃ cintanaṃ vippaṭisāro.sārattha,2.15.virūpenapati punappunaṃ sarati cittametenāti vippaṭisāro.ṭī.169.duccarita-sucaritassa anusocanavasena virūpaṃ paṭisaraṇaṃ vippaṭisāro.aṃ ,ṭī,1.78.visuddhi,ṭī,2.152.vipratisāra-saṃ.»
[ဝိ+ပတိ+သရ+ဏ။နီတိ၊ဓာတု။၁၄၉။ကတံ အဇၩာစာရံ ပဋိစၥအႏုေသာစနစေသန ဝိ႐ူပံ သရဏံ စိႏၲနံ ဝိပၸဋိသာေရာ။သာရတၳ၊၂။၁၅။ဝိ႐ူေပနပတိ ပုနပၸဳနံ သရတိ စိတၱေမေတနာတိ ဝိပၸဋိသာေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၉။ဒုစၥရိတ-သုစရိတႆ အႏုေသာစနဝေသန ဝိ႐ူပံ ပဋိသရဏံ ဝိပၸဋိသာေရာ။အံ ၊ဋီ၊၁။၇၈။ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၁၅၂။ဝိျပတိသာရ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vippaṭisāra:[m.] remorse; repentance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vippaṭisāra,[vi+paṭisāra] bad conscience,remorse,regret,repentance Vin.II,250; D.I,138; S.III,120,125; IV,46; A.III,166,197,353; IV,69; J.IV,12; V,88; Pug.62; DhA.IV,42; VvA.116; PvA.14,60,105,152.-- no regret,no remorse A.III,46.(Page 628)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vippaṭisāra:sự ăn năn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vippaṭisāra:ဝိပၸဋိသာရ(ပု)
[ဝိ+ပတိ+သရ+ဏ။နီတိ၊ဓာတု။၁၄၉။ကတံ အဇၩာစာရံ ပဋိစၥအႏုေသာစနစေသန ဝိ႐ူပံ သရဏံ စိႏၲနံ ဝိပၸဋိသာေရာ။သာရတၳ၊၂။၁၅။ဝိ႐ူေပနပတိ ပုနပၸဳနံ သရတိ စိတၱေမေတနာတိ ဝိပၸဋိသာေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၉။ဒုစၥရိတ-သုစရိတႆ အႏုေသာစနဝေသန ဝိ႐ူပံ ပဋိသရဏံ ဝိပၸဋိသာေရာ။အံ ၊ဋီ၊၁။၇၈။ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၁၅၂။ဝိျပတိသာရ-သံ။]
ႏွလုံးမသာယာ-ေနာင္တပူပန္-ေဖာက္ျပန္စြာၾကံစည္-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vippaṭisāra:ဝိ-ပၸဋိသာရ (ပ) (ဝိ+ပဋိ√သရ္+ဏ)
ႏွလံုးမသာယာျခင္း။ ေနာင္တရျခင္း။ ေနာင္တအလို႔လို႔ ရွိျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,