Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vippaṭipanna,(vippaṭipajjati 的【過分】),已犯錯,已出毛病。(p293)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vippaṭipanna,(vippaṭipajjati 的【過分】),已犯錯,已出毛病。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vippaṭipanna: vippaṭipanna(ti)
ဝိပၸဋိပႏၷ(တိ)
«vi+pati+pada+ta.ka.582.rū.631.5.15va.nīti,sutta.1185.vipratipanna-saṃ.vippaḍivaṇṇa-prā.vippaḍivaṇṇa(vippaḍivanna)-addhamāgadhī»
[ဝိ+ပတိ+ပဒ+တ။ကစၥည္း။၅၈၂။႐ူ။၆၃၁။ေမာဂ္၊၅။၁၅ဝ။နီတိ၊ သုတၱ။၁၁၈၅။ဝိျပတိပႏၷ-သံ။ ဝိပၸဍိဝဏၰ-ျပာ။ ဝိပၸဍိဝဏၰ(ဝိပၸဍိဝႏၷ)-အဒၶမာဂဓီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vippaṭipanna:[pp.of vippaṭipajjati] acting wrongly; gone wrong.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vippaṭipanna,[pp.of vippaṭipajjati] “on the wrong track,” going or gone astray,committing sin Pv IV.159 (°citta=adhammiyaṁ paṭipadaṁ paṭipanna PvA.242).(Page 628)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIPPAṬIPANNA:(pp của vippaṭṭpajjati) sự hành động sai lầm,đi sái đường
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vippaṭipanna:ဝိပၸဋိပႏၷ(တိ)
[ဝိ+ပတိ+ပဒ+တ။ကစၥည္း။၅၈၂။႐ူ။၆၃၁။ေမာဂ္၊၅။၁၅ဝ။နီတိ၊ သုတၱ။၁၁၈၅။ဝိျပတိပႏၷ-သံ။ ဝိပၸဍိဝဏၰ-ျပာ။ ဝိပၸဍိဝဏၰ(ဝိပၸဍိဝႏၷ)-အဒၶမာဂဓီ]
(၁)ေဖာက္ျပန္စြာ-မွားယြင္းေသာအားျဖင့္-က်င့္ေသာ၊သူ။(၂) ေဖာက္ျပန္၍က်င့္ေသာ၊ေဆြမ်ိဳးတို႔၏ အက်င့္ကို လြန္၍က်င့္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vippaṭipanna:ဝိ-ပၸဋိပႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ+ပဋိ√ပဒ္+န)
ေဖာက္ျပန္သျဖင့္ က်င့္အပ္သည္။ ေဖာက္ျပန္၍ သိအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,