Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vipassati:[vi-passati<paś] 観察す,観法をなす.aor.vipassi,vipassisuṃ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vipassati,(vi + dis + a),以慧觀,有直覺。 【過】 vipassi。 【獨】 ~sitvā。(p293)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vipassati,(vi+dis指出(梵paw觀) +a),以慧觀,有直覺。【過】vipassi。【獨】vipassitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vipassati: vipassati(kri)
ဝိပႆတိ(ႀကိ)
«vi+disa+a+ti.passa dakkhane.pākata-.vipagyati-saṃ.vi+passai-prā.»
[ဝိ+ဒိသ+အ+တိ။ ပႆ ဒကၡေန။ ပါကတ-ဓာန္။ ဝိပဂ်တိ-သံ။ ဝိ+ပႆဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vipassati:[vi + dis + a] sees clearly; has intuition.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vipassati,[vi+passati] to see clearly; to have intuition,to obtain spiritual insight D.III,196 (ye nibbutā loke yathābhūtaṁ vipassisuṁ,aor.); Th.1,471; 2,271 (vipassi for °passasi); Sn.1115; J.III,183 (pabbajitvā vipassitvā arahattaṁ pāpuṇiṁsu).(Page 627)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vipassati:To see clearly,to obtain spiritual insight
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIPASSATI:(vi+dis+a) thấy rõ rệt,có trực giác,quán xét [aor] vipassi,[abs] --sitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vipassati:nhìn xem
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vipassati:ဝိပႆတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ဒိသ+အ+တိ။ ပႆ ဒကၡေန။ ပါကတ-ဓာန္။ ဝိပဂ်တိ-သံ။ ဝိ+ပႆဣ-ျပာ။]
(၁) (က) အထူးသျဖင့္-ျမင္-သိ-၏။ (ခ) ေဖာက္ထြင္း၍-ျမင္-သိ-၏။ (၂) ႐ႈ-ၾကည့္-၏။ (၃) ႐ႈ-သုံးသပ္-၏။ (အထူးထူး အျပားျပားအားျဖင့္ အထူးထူး အျပားျပားေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ႐ႈ-သုံးသပ္-၏)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vipassati:ဝိ-ပႆတိ (ဝိ√ပသ္)
အထူးအားျဖင့္ ၾကည့္၏။ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျမင္၏။ ဝိပႆနာကို စီးျဖန္း၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,