Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vipariyesa: vipariyesa(pu)
ဝိပရိေယသ(ပု)
«vi+pari+isa(esa)+ṇa.viparītato esanti vipariyesā.sārattha,1.3va5.»
[ဝိ+ပရိ+ဣသ(ဧသ)+ဏ။ ဝိပရီတေတာ ဧသႏၲိ ဝိပရိေယသာ။ သာရတၳ၊၁။၃ဝ၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vipariyesa:[m.] contrariness; wrong state; reversal.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vipariyesa,[a contamination form between °pariyaya & °pallāsa] reversal,contrariness,wrong state Kvu 306 (three reversals:saññā°,citta°,diṭṭhi°; or of perception,consciousness & views,cp.Kvu trsln 176); Vbh.376 (id.).-- °gāha inverted grasp i.e.holding opposite views or “holding the contrary aim” (B.C.Law) Pug.22; DhsA.253 (=vipallattha-gāha).(Page 626)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vipariyesa:sự điên đảo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vipariyesa:ဝိပရိေယသ(ပု)
[ဝိ+ပရိ+ဣသ(ဧသ)+ဏ။ ဝိပရီတေတာ ဧသႏၲိ ဝိပရိေယသာ။ သာရတၳ၊၁။၃ဝ၅။]
ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ေဖာက္ျပန္ေသာ အားျဖင့္ယူျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vipariyesa:ဝိပရိေယသ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,