Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viparāmosa,(Viparāmāsa) [vi+parāmāsa,the form °mosa probably a distortion of °māsa] 攔劫(highway robbery) (expld as twofold at DA I.80,viz.hima° & gumba°,or hidden by the snow & a thicket; the pop.etym.given here is “janaṁ musanti,” i.e.they steal,or beguile people); (v.l.°māsa);.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viparāmosa: viparāmosa(pu)
ဝိပရာေမာသ(ပု)
«(1) vi+pari+ā+(vi+parā)+musa+ṇa.(2) vi+pari+ā+musa+ṇe+ṇa.viparāmusai-kriyā.prā-addhamāgadhī.»
[(၁) ဝိ+ပရိ+အာ+(ဝိ+ပရာ)+မုသ+ဏ။ (၂) ဝိ+ပရိ+အာ+မုသ+ေဏ+ဏ။ ဝိပရာမုသဣ-ႀကိယာပုဒ္။ ျပာ-အဒၶမာဂဓီ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viparāmosa,(Viparāmāsa) [vi+parāmāsa,the form °mosa probably a distortion of °māsa] highway robbery D.I,5 (expld as twofold at DA.I,80,viz.hima° & gumba°,or hidden by the snow & a thicket; the pop.etym.given here is “janaṁ musanti,” i.e.they steal,or beguile people); III,176 (v.l.°māsa); A.II,209; V,206; S.V,473; Pug.58.(Page 626)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
viparāmosa:sự bức đoạt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viparāmosa:ဝိပရာေမာသ(ပု)
[(၁) ဝိ+ပရိ+အာ+(ဝိ+ပရာ)+မုသ+ဏ။ (၂) ဝိ+ပရိ+အာ+မုသ+ေဏ+ဏ။ ဝိပရာမုသဣ-ႀကိယာပုဒ္။ ျပာ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ဆီးႏွင္း,ခ်ဳံစသည္တို႔ျဖင့္ ဖုံးကြယ္၍ (ခရီးသြားသူကို) လုယက္ျခင္း၊ဓားျပတိုက္ျခင္း။ (၂) (က) အထူးအားျဖင့္ ထက္ဝန္းက်င္မွ ျပင္းစြာေတြေဝေစျခင္း။ (ခ) ခိုးယူျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viparāmosa:ဝိပရာေမာသ ဝိ-ပရာမာသ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,