Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vipanna:a.[vipajjati の pp.] 失壊せる,欠損せる.-diṭṭhi 壊見,破見.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vipanna,(vipajjati 的【過分】)。 ~diṭṭhī,【形】 邪見者。 ~sīla,【形】 在道德中出毛病的。(p293)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vipanna,(vipajjati 的【過分】) 已破毀。ācāravipanna,【形】破威儀的(犯舍墮、墮、悔過罪、惡作、惡說)。vipannadiṭṭhī,diṭṭhi-vipanna【形】破見的(破正見)。vipannasīla,【形】破戒的(破波羅夷戒pārājika、僧殘saṅghādisesa)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vipanna: vipanna(ti)
ဝိပႏၷ(တိ)
«vi+pada+ṇe+ta»
[ဝိ+ပဒ+ေဏ+တ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vipanna: vipanna(ti)
ဝိပႏၷ(တိ)
«vi+pada+ta.nirutti.5va2-nhā.vināsaṃ vikāraṃ vā pajjatīti vipannaṃ.pā,yo.613.vipanna-saṃ,vivaṇṇa,vivanna-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ပဒ+တ။ နိ႐ုတၱိ။၅ဝ၂-ႏွာ။ ဝိနာသံ ဝိကာရံ ဝါ ပဇၨတီတိ ဝိပႏၷံ။ ပါစိတ္၊ေယာ။၆၁၃။ ဝိပႏၷ-သံ၊ ဝိဝဏၰ၊ ဝိဝႏၷ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vipanna:[pp.of vipajjati] having failed; having gone wrong; perished.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vipanna,[pp.of vipajjati] gone wrong,having lost,failing in (-°),opp.sampanna: A.III,19 (rukkho sākhā-palāsa° a tree which has lost branches and leaves); Sn.116 (°diṭṭhi one who has wrong views,heretic; expld as “vinaṭṭha-sammādiṭṭhi” SnA 177); Miln.258 (su° thoroughly fallen).--sīla° gone wrong in morals,lacking morality Vin.I,63 (+ācāra°,diṭṭhi°); II,4 (id.); J.III,138 (vipanna-sīla).(Page 626)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIPANNA:[pp] của vipajjati --diṭṭhi [a] người tà kiến,kiến thức sai lầm --sīla [a] giới hạnh không tròn đủ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vipanna:ဝိပႏၷ(တိ)
[ဝိ+ပဒ+တ။ နိ႐ုတၱိ။၅ဝ၂-ႏွာ။ ဝိနာသံ ဝိကာရံ ဝါ ပဇၨတီတိ ဝိပႏၷံ။ ပါစိတ္၊ေယာ။၆၁၃။ ဝိပႏၷ-သံ၊ ဝိဝဏၰ၊ ဝိဝႏၷ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ပ်က္စီး-ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္-ေသာ။ (၂) (က) ေဖာက္ျပန္-ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ ေရာက္-ေသာ။ (ခ) ေဖာက္ျပန္-ပုပ္သိုး-ေသာ။ (၃) ေဖာက္ျပန္-ခ်ိဳ႕တဲ့-မျပည့္စုံ-ေသာ။ (၄) ကင္းေသာ။ (၅) ပ်က္စီးရာ (ကာလ)။ (၆) လြတ္-ကင္း-ေမ့ေပ်ာက္-ေသာ။(၂) (ခ) ဝိပႏၷစိတၱ(၁)အနက္ၾကည့္။ (၅) ဝိပႏၷကာလ-ၾကည့္။ (၆) ဝိပႏၷႆတိ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vipanna:ဝိပႏၷ(တိ)
[ဝိ+ပဒ+ေဏ+တ]
ေဖာက္ျပန္ေစအပ္-ပုပ္သိုး-ေသာ။ ဝိပႏၷစိတၱ(၂) အနက္ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vipanna:ဝိ-ပႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√ပဒ္+န)
ပ်က္စီးသည္။ ပ်က္ျပားသည္။ ခ်ိဳ႕သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,