Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vipaccati:[vi-pac の pass.] 異熟す,報果す,うれる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vipaccati,(vi + pac + ya),使成熟,有結果實。 【過】 vipacci。 【過分】vipakka。 【現分】 vipaccamāna。(p292)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vipaccati,(vi+pac+ya),使成熟,有結果實。【過】vipacci。【過分】vipakka。【現分】vipaccamāna。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vipaccati: vipaccati(kri)
ဝိပစၥတိ(ႀကိ)
«vi+paca+ya+ti.(kamma,kri) vipacate-saṃ.»
[ဝိ+ပစ+ယ+တိ။ (ကမၼ၊ႀကိ) ဝိပစေတ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vipaccati:[vi + pac + ya] ripens; bears fruit.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vipaccati,[vi+paccati] 1.to be cooked,i.e.to ripen J.V,121; PvA.104.-- 2.to bear fruit D.II,266; S.I,144; M.I,388; Nett 37; VvA.171.(Page 626)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vipaccati:To be cooked,scorched,etc.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIPACCATI:(vi+pac+ya) giú cho chín,cây có trái [aor] vipacci [pp] vipakka [prp] vipaccamāna
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vipaccati:ဝိပစၥတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ပစ+ယ+တိ။ (ကမၼ၊ႀကိ) ဝိပစေတ-သံ။]
(၁) အက်ိဳးကို ျဖစ္ေစ၏၊ အက်ိဳးေပး၏။ (၂) ျပည့္စုံ၏။ (၃) ေလာင္ကြၽမ္း-ကုန္ခန္း-၏။ (၄) ရင့္က်က္-အက်ိဳး၏ အျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္-၏။ (၅) (ကုသိုလ္ေၾကာင့္) ရင့္က်က္-ျဖစ္-တတ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vipaccati:ဝိ-ပစၥတိ (ကမၼ) (ဝိ√ပစ္+ယ)
မွည့္၏။ ရင့္က်က္၏။ အက်ိဳးျဖစ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,