Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vinipāteti:[vi-ni-pāteti<pat の caus.] 堕獄せしむ,破滅さす.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vinipāteti,(vi + ni + pat + e) 帶來毀滅,浪費。(p291)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vinipāteti,(vi+ni+pat落下+e) 帶來毀滅,浪費。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vinipāteti: vinipāteti(kā,kri)
ဝိနိပါေတတိ(ကာ၊ႀကိ)
«vi+ni+pata+ṇe+ti.vinipātayati-saṃ.vinivāei-prā.»
[ဝိ+နိ+ပတ+ေဏ+တိ။ ဝိနိပါတယတိ-သံ။ ဝိနိဝါဧဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vinipāteti:[vi + ni + pat + e] brings to ruin; wastes.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vinipāteti,[vi+nipāteti] to bring to ruin,to destroy,to frustrate Vin.I,298; J.VI,71; VvA.208.(Page 624)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vinipāteti:To do away with,destroy
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VINIPĀTETI:(vi+ni+pat+e) đem lại sự sụp đổ,làm cho hoang vắng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vinipāteti:ဝိနိပါေတတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဝိ+နိ+ပတ+ေဏ+တိ။ ဝိနိပါတယတိ-သံ။ ဝိနိဝါဧဣ-ျပာ။]
အလိုမရွိဘဲ-ေဖာက္ျပန္-ပ်က္စီး၍ က်ေစ၏၊ ပ်က္စီးေစ-ဖ်က္ဆီး-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vinipāteti:ဝိ-နိပါေတတိ (ကာ) (ဝိ+နိ√ပတ္+ေဏ)
ေဖာက္ျပန္၍က်ေစ၏။ ပ်က္စီးေစ၏။ ဖ်က္ဆီး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,