Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vinipāta,【陽】 受苦的地方,落難。 ~tika,【形】 往地獄受苦的途徑。(p291)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vinipāta,(vi+nipāteti),【陽】受苦的地方,落難處,險難處( ruin,destruction; a place of suffering,state of punishment,syn.with apāya & duggati)。vinipātika,【形】落難(地獄受苦)的。S.56.47./V,456.︰na tvevāhaṁ,bhikkhave,sakiṁ vinipātagatena bālena manussattaṁ vadāmi”.Taṁ kissa hetu? Na hettha,bhikkhave,atthi dhammacariyā,samacariyā,kusalakiriyā,puññakiriyā.Aññamaññakhādikā ettha,bhikkhave,vattati dubbalakhādikā.(諸比丘!我說愚者一度至墮處(vinipātagatena),不能速得人身(manussattaṁ)。這是什麼原因?諸比丘!於該處,了無法行、平等行、作善、作福(dhammacariyā,samacariyā,kusalakiriyā,puññakiriyā),諸比丘!他們互相食噉,弱肉強食(dubbalakhādikā)。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vinipāta: vinipāta(pu)
ဝိနိပါတ(ပု)
«vi+ni+pata+ṇa.vi+ni+pata+ṇe+ṇa.vinipāta-saṃ.viṇivāya-addhamāgadhī.viṇivāda,viṇivāya-prā.»
[ဝိ+နိ+ပတ+ဏ။ ဝိ+နိ+ပတ+ေဏ+ဏ။ ဝိနိပါတ-သံ။ ဝိဏိဝါယ-အဒၶမာဂဓီ။ ဝိဏိဝါဒ၊ ဝိဏိဝါယ-ျပာ။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
vinipāta:'world of suffering',is another name for the 4 woeful courses (duggati; s.gati) of existence,and for the 4 lower worlds (apāya,q.v.).

The Stream-Winner (Sotāpanna,q.v.) is no longer subject to rebirth in them (avinipāta-dhamma).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vinipāta:[m.] a place of suffering a bad falling.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vinipāta,[fr.vi+nipāteti] ruin,destruction; a place of suffering,state of punishment,syn.with apāya & duggati (with which often combd,plus niraya,e.g.Vin.I,227; D.I,82,162; M.I,73; A.III,211; It.58; Pug.60):A.V,169; Sn.278; J.III,32; Miln.108; Vism.427 (where expld as “vināsā nipatanti tattha dukkaṭakārino,“ together with duggati & niraya).The sotāpanna is called “avinipāta-dhammo,” i.e.not liable to be punished in purgatory:see under sotāpanna,& cp.sym.term khīna-niraya A.III,211.(Page 624)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VINIPĀTA:[m] chỗ của sự đau khổ,sự sụp đổ xấu xa --pātika [a] phải chịu sự đau khổ trong cảnh ác đạo
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vinipāta:đọa xứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vinipāta:ဝိနိပါတ(ပု)
[ဝိ+နိ+ပတ+ဏ။ ဝိ+နိ+ပတ+ေဏ+ဏ။ ဝိနိပါတ-သံ။ ဝိဏိဝါယ-အဒၶမာဂဓီ။ ဝိဏိဝါဒ၊ ဝိဏိဝါယ-ျပာ။]
(၁) ေဖာက္ျပန္,ပ်က္စီး၍က်ျခင္း။ (၂) အလိုမရွိဘဲ-ေဖာက္ျပန္,ပ်က္စီး၍ က်ရာ (အပါယ္ဘုံ)။ (၃) (က) ေဖာက္ျပန္,ပ်က္စီး၍ က်ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (အက်င့္,အကုသိုလ္ကံ)။ (ခ) ေဖာက္ျပန္,ပ်က္စီး၍ က်ေစတတ္ေသာ။ (၄) ပ်က္စီးေစ-ဖ်က္ဆီး-ျခင္း။ (၅) ဝိနိပါတ-သဒၵါ။ (၁) ေဖာက္ျပန္,ပ်က္စီး၍ က်ျခင္း။ (၅) ဝိနိပါတဂၢသဟဏ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vinipāta:ဝိ-နိပါတ (တိ)
ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ျဖစ္သည္။ ေဖာက္ျပန္၍ က်ျခင္း ရွိသည္။
ဝိနိပါေတန၊ အပါယ္၌ က်သျဖင့္္။။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vinipāta:ဝိ-နိပါတ (ပ) (ဝိ+နိ√ပတ္+ဏ)
ပ်က္စီး၍က်ျခင္း။ အပါယ္သို႔က်ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,