Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vinicchaya:m.[Sk.viniścaya] 決定,決断; 裁判所,裁判官.-āmacca司法官,裁判官.-kathā 決定論.-ṭṭhāna,-sālā 裁判所,法廷.-dhamma 裁判法.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vinicchaya,【陽】 決定,判決,審判,辨別。 ~kathā,【陰】 分析的討論。~ṭṭhāna,【中】 法庭。 ~sālā,【陰】 審判的廳堂。(p291)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vinicchaya,【陽】決定,判決,審判,辨別。vinicchayakathā,【陰】分析的討論。vinicchayaṭṭhāna,【中】法庭、裁判所。vinicchayasālā,【陰】審判的廳堂。vinicchayaṁ paṭicca chanda-rāgoti(由於分別而有欲染)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vinicchaya: vinicchaya(pu)
ဝိနိစၧယ(ပု)
«vinicchaya+karaṇa.kye.»
[ဝိနိစၧယ+ကရဏ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vinicchaya: vinicchaya(pu)
ဝိနိစၧယ(ပု)
«vi+ni+ci+a.vinicchīyate anenaç vinicchayanaṃ vā vinicchayo.rū.568.vividhehi ākārehi nicchīyatīti vinicchayo.dī,ṭī,1.17.sī,ṭī,,1.3va.saṃ,ṭī,1.17.vividhaṃ ninnabhāve cinoti āropetīti vinicchayo.----vinicchinati etenāti vinicchayo.aṃ,ṭī,3.292.(-maṇimañjū,2.186).vividhehi ākārehi nicchinotīti vinicchayo.netti,ṭī.16.viṇicchaya-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+နိ+စိ+အ။ ဝိနိစၧီယေတ အေနန,ဝိနိစၧယနံ ဝါ ဝိနိစၧေယာ။ ႐ူ။ ၅၆၈။ ဝိဝိေဓဟိ အာကာေရဟိ နိစၧီယတီတိ ဝိနိစၧေယာ။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၁၇။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃ဝ။ သံ၊ဋီ၊၁။၁၇။ ဝိဝိဓံ နိႏၷဘာေဝ စိေနာတိ အာေရာေပတီတိ ဝိနိစၧေယာ။ ----ဝိနိစၧိနတိ ဧေတနာတိ ဝိနိစၧေယာ။ အံ၊ဋီ၊၃။၂၉၂။ (-မဏိမၪၨဴ၊၂။၁၈၆)။ ဝိဝိေဓဟိ အာကာေရဟိ နိစၧိေနာတီတိ ဝိနိစၧေယာ။ ေနတၱိ၊ဋီ။၁၆။ ဝိဏိစၧယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vinicchaya:[m.] decision; judgement; trial; discrimination.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vinicchaya,[vi+nicchaya; cp.Vedic viniścaya] 1.discrimination,distinction,thought,(firm) opinion; thorough knowledge of (-°) A.III,354 (pāpakamma°); Sn.327 (dhamma°),838 (=dvāsaṭṭhi diṭṭhi-vinicchayā Nd1 186),867 (°ṁ kūrute; cp.Nd1 265); J.III,205 (attha°); PvA.1,112,210 (kūṭa°),287.-- 2.decision; (as t.t.in law:) investigation,trial,judgment (given by the king or his ministers) D.II,58 (with ref.to lābha,expld as deciding what to do with one’s gains)=III,289=A.IV,400=Vbh.390 (expld at VbhA.512,where vinicchaya is said to be fourfold,viz.ñāṇa°,taṇhā°,diṭṭhi°,vitakka°); J.II,2.-- 3.court house,hall of judgment J.I,176; III,105; IV,122,370; VI,333; Miln.332 (vinaya°,i.e.having the Vinaya as the law court in the City of Righteousness).-- 4.(as t.t.in logic & psychology:) (process of) judgment,detailed analysis,deliberation,consideration,ascertainment J.V,60 (°ṁ vicāreti); VbhA.46 sq.(according to attha,lakkhaṇa,etc.),83 sq.(id.); KhA 23,75.

--kathā analytical discussion,exegesis,interpretation Vism.16; VbhA.291 (opp.pāḷi-vaṇṇanā).--ññū clever in deciding or giving judgment J.III,205; V,367 (a°).--ṭṭhāna place of judgment,law court J.V,229; DhA.III,141; IV,215.--dhamma law practice J.V.125; DhA.III,141.--vīthi process of judgment (in logic):see Cpd.241.--sālā the law court(s) J.IV,120; DhA.III,380.(Page 624)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VINICCHAYA:[m] sự quyết định,sự phán đoán,sự xử án,sự phân biệt,sự nhận thức --kathā [f] sự bàn cãi chi tiết --ṭṭhāna [nt] pháp đình,phiên tòa --sālā [f] pháp đình,tòa án
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vinicchaya:sự phân biệt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vinicchaya:ဝိနိစၧယ(ပု)
[ဝိ+နိ+စိ+အ။ ဝိနိစၧီယေတ အေနန,ဝိနိစၧယနံ ဝါ ဝိနိစၧေယာ။ ႐ူ။ ၅၆၈။ ဝိဝိေဓဟိ အာကာေရဟိ နိစၧီယတီတိ ဝိနိစၧေယာ။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၁၇။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃ဝ။ သံ၊ဋီ၊၁။၁၇။ ဝိဝိဓံ နိႏၷဘာေဝ စိေနာတိ အာေရာေပတီတိ ဝိနိစၧေယာ။ ----ဝိနိစၧိနတိ ဧေတနာတိ ဝိနိစၧေယာ။ အံ၊ဋီ၊၃။၂၉၂။ (-မဏိမၪၨဴ၊၂။၁၈၆)။ ဝိဝိေဓဟိ အာကာေရဟိ နိစၧိေနာတီတိ ဝိနိစၧေယာ။ ေနတၱိ၊ဋီ။၁၆။ ဝိဏိစၧယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ဆုံးျဖတ္တတ္ေသာ-- (က) ဉာဏ္။ (ခ) တရားသူႀကီး။ (ဂ) ဝိမတိေစၧဒကထာ။ (၂) အထူးထူး အျပားျပားေသာ အျခင္းအရာသို႔ တင္တတ္ေသာ (က) တဏွာ။ (ခ) ဒိ႒ိ။ (၃) ဆုံးျဖတ္အပ္ေသာ -- (က) ဝိမတိေစၧဒကထာ။ (ခ) အနက္ (အဆုံးအျဖတ္)။ (ဂ) မိစၧာဒိ႒ိ၊ မိစၧာအယူ။ (ဃ) ခ်မ္းသာ၊ သုခ။ (၄) အထူးအားျဖင့္-အထူးထူး အျပားျပားေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္-ေဝဖန္အပ္ေသာ၊ က်မ္းဂန္။ (၅) ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ--(က) ဝိမတိေစၧဒကထာ။ (ခ) အ႒ကထာ။ (ဂ) ဉာဏ္။ (ဃ) တဏွာ။ (င) ဒိ႒ိ။ (စ) ဝိတက္။ (ဆ) တရားဥပေဒ၊ စည္းကမ္း။ (ဇ) တရား၊ တရားတေဘာင္၊ အမႈအခင္း၊ အဓိက႐ုဏ္း။ (၆) တရား႐ုံး၊ (တရား) ဆုံးျဖတ္-စီရင္-ရာဌာန။ (၇) (က) (တရား) စီရင္-ဆုံးျဖတ္-ျခင္း။ (ခ) (တရား) စီရင္-ဆုံးျဖတ္-ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစျခင္း။ (၈) တရားစြဲျခင္း၊ အမႈအခင္းကို တိုင္ၾကားျခင္း။ (၉) စူးစမ္းဆင္ျခင္ျခင္း။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vinicchaya:ဝိနိစၧယ(ပု)
[ဝိနိစၧယ+ကရဏ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
အဆုံးအျဖတ္ကို ျပဳျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vinicchaya:ဝိ-နိစၧယ (ပ) (ဝိ+နိသ္√စိ+အ)
ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ အဆံုးအျဖတ္။ စိရင္ခ်က္။ တရားဆံုးျဖတ္ရာအရပ္။ တရား႐ံုးေတာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,