Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vinibandha:m.[vi-nibandha] 繋縛,束縛.cetaso vinibandhā 心の繋縛.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vinibandha,【陽】 束縛,執著。(p291)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vinibandha,【陽】束縛,執著。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vinibandha: vinibandha(ti)
ဝိနိဗႏၶ(တိ)
«vi+ni+bandha+a.nīti,dhātu.1va9.(pu) vinibandha-saṃ.»
[ဝိ+နိ+ဗႏၶ+အ။ နီတိ၊ဓာတု။၁ဝ၉။ (ပု) ဝိနိဗႏၶ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vinibandha:[m.] bondage; attachment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vinibandha,[vi+nibandha] bondage S.II,17; III,135,186; A.I,66 (+vinivesa); Sn.16.-- The five cetaso vinibandhā (bondages of the mind) are:kāmesu rāgo,kāye rāgo,rūpe rāgo,yāvadatthaṁ udar’âvadehakaṁ bhuñjitvā seyya-sukhaṁ anuyogo,aññataraṁ deva-nikāyaṁ paṇidhāya brahmacariyaṁ; thus at D.III,238; M.I,103; A.III,249; IV,461,463 sq.; V,17; Vbh.377.(Page 624)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VINIBANDHA:[m] sự ràng buộc,sự cột trói,sự quyến luyến
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vinibandha:sự nhiểm trước
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vinibandha:ဝိနိဗႏၶ(တိ)
[ဝိ+နိ+ဗႏၶ+အ။ နီတိ၊ဓာတု။၁ဝ၉။ (ပု) ဝိနိဗႏၶ-သံ။]
(၁) ေႏွာင္ဖြဲ႕တတ္ေသာ။ (၂) ေႏွာင္ဖြဲ႕အပ္ေသာ။ (၃) ေႏွာင္ဖြဲ႕ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ။ (၄) ဝိနိဗႏၶသုတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vinibandha:ဝိ-နိဗႏၶ (ပ) (ဝိ+နိ√ဗႏၶ္+အ)
ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း။ အေႏွာင္အဖြဲ႕။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,