Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vinibaddha:a.[vi-ni-baddha] 繋縛されたる,関係せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vinibaddha,(vinibandhati 的【過分】),已綁在…,已與…連接。(p291)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vinibaddha,(vinibandhati 的【過分】),已綁在…,已與…連接。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vinibaddha: vinibaddha(ti)
ဝိနိဗဒၶ(တိ)
«vi+ni+baddha+a.nīti,dhātu.1va8.vinibaddha-sakkatapiṭaka.»
[ဝိ+နိ+ဗဒၶ+အ။ နီတိ၊ဓာတု။၁ဝ၈။ ဝိနိဗဒၶ-သကၠတပိဋက။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vinibaddha:[pp.of vinibandhati] bound to; connected with.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vinibaddha,(adj.) [vi+nibaddha] bound (to) S.I,20; III,9; A.III,311 (chanda-rāga°); IV,289 (id.); Nd1 30 (+lagga etc.).(Page 624)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VINIBADDHA:[pp] của vinibandhati,sự liên quan với,dính líu với
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vinibaddha:ဝိနိဗဒၶ(တိ)
[ဝိ+နိ+ဗဒၶ+အ။ နီတိ၊ဓာတု။၁ဝ၈။ ဝိနိဗဒၶ-သကၠတပိဋက။]
(၁) အထူးသျဖင့္-ဖြဲ႕စပ္-ေႏွာင္ဖြဲ႕-ခ်ည္တုပ္-အပ္ေသာ။ (၂) အထူးထူး အျပားျပားေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္-ဖြဲ႕စပ္-ေႏွာင္ဖြဲ႕-ခ်ည္တုပ္-အပ္ေသာ။ (၃) အထူးထူးေသာ အာ႐ုံ၌ ဖြဲ႕စပ္ေသာ။ (၄) ဖြဲ႕အပ္ေသာ မာနျဖင့္ ခက္ထန္ေသာ စိတ္ရွိေသာ။ (၅) ေဖာက္ျပန္စြာ-ဖြဲ႕စပ္-ေႏွာင္ဖြဲ႕-ခ်ည္တုပ္-အပ္ေသာ။ (၆) (က) ေဖာက္ျပန္စြာ-ဖြဲ႕စပ္-ေႏွာင္ဖြဲ႕-ခ်ည္တုပ္-အပ္ေသာ။ (ခ) လြတ္ျခင္းငွါ မေပးျခင္း၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ပိုင္းျခားမွတ္သား၍-ဖြဲ႕စပ္-ေႏွာင္ဖြဲ႕-ခ်ည္တုပ္-အပ္ေသာ။ (၇) ဖြဲ႕-စပ္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vinibaddha:ဝိ-နိဗဒၶ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ+နိ√ဗႏၶ္+တ)
ဖြဲ႕စပ္အပ္သည္။ ေႏွာင္ဖြဲ႕အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,