Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vineyya:vineyyaṃ,vineti の opt.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vineyya,(vineti 的【獨】),移掉了。 【形】 適合被訓練的。(p292)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vineyya,(vineti 的【獨】),引導離開了。【形】適合被訓練的。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
vineyya: 排除、離執【〔從〕vinetti:除去、戒除、指導、訓練】
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vineyya: vineyya(ti)
ဝိေနယ်(တိ)
«vi+nī+ṇya.rū.343-nhā.vineya-saṃ.viṇea-prā.viṇesa-addhamāgadhī.»
[ဝိ+နီ+ဏ်။ ႐ူ။၃၄၃-ႏွာ။ ဝိေနယ-သံ။ ဝိေဏအ-ျပာ။ ဝိေဏသ-အဒၶမာဂဓီ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vineyya: vineyya(kri,vi)
ဝိေနယ်(ႀကိ၊ဝိ)
«vi+nī+tvā»
[ဝိ+နီ+တြာ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vineyya: vineyya(kri)
ဝိေနယ်(ႀကိ)
«vi+nī+a+eyya»
[ဝိ+နီ+အ+ဧယ်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vineyya:[abs.of vineti] having removed.(adj.) fit to be trained.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VINEYYA:[abs] của vineti,đã dời đổi rồi [adj] nên,đáng được huấn luyện
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vineyya:trừ khử,diệt trừ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vineyya:ဝိေနယ်(ႀကိ)
[ဝိ+နီ+အ+ဧယ်]
ပယ္ေဖ်ာက္ရာ၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vineyya:ဝိေနယ်(ႀကိ၊ဝိ)
[ဝိ+နီ+တြာ]
ပယ္ေဖ်ာက္-ပယ္ခြါ-ဖ်က္ဆီး-ၿငိမ္းေစ-၍။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vineyya:ဝိေနယ်(တိ)
[ဝိ+နီ+ဏ်။ ႐ူ။၃၄၃-ႏွာ။ ဝိေနယ-သံ။ ဝိေဏအ-ျပာ။ ဝိေဏသ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ဆုံးမ-သင္ျပ-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ။ (၂) ပယ္ေဖ်ာက္-ပယ္ခြါ-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vineyya:ဝိ-ေနယ် (တိ)
ဆံုးမရာေသာ။ ဆံုးမထိုက္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vineyya:ဝိ-ေနယ် (အ-ကိတ္) (ဝိ√နီ+ယ)
ပယ္ေဖ်ာက္၍။ ဆံုးမ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,