Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vinetu,【陽】 訓練者,教師,去除者。(p292)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vinetu,【陽】訓練者,教師,去除者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vinetu: vinetu(kri)
ဝိေနတု(ႀကိ)
«vi+nī+tu.vineti-mha.»
[ဝိ+နီ+တု။ ဝိေနတိ-မွ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vinetu: vinetu(thī,pu)
ဝိေနတု(ထီ၊ပု)
«vi+nī+tu.vinetu-saṃ.viṇaittu,viṇiittu-prā.»
[ဝိ+နီ+တု။ ဝိေနတု-သံ။ ဝိဏဣတၱဳ၊ ဝိဏိဣတၱဳ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vinetu:[m.] trainer; instructor; remover.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VINETU:[m] người huấn luyện,cán bộ,người dời đi,đổi,tháo mở đi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vinetu:ဝိေနတု(ထီ၊ပု)
[ဝိ+နီ+တု။ ဝိေနတု-သံ။ ဝိဏဣတၱဳ၊ ဝိဏိဣတၱဳ-ျပာ။]
(၁) ဆုံးမ-သင္ျပ-တတ္ေသာ သူ။ (၂) ပယ္ေဖ်ာက္-ပယ္ခြါ-ဖယ္ရွား-တတ္ေသာ သူ။ (၃) အထူးအားျဖင့္ ေဆာင္တတ္ေသာ သူ။ (၄) အထူးထူးေသာ အေၾကာင္းတို႔ကို ျပ၍-ဆြဲေဆာင္-ဦးေဆာင္-တတ္ေသာ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vinetu:ဝိေနတု(ႀကိ)
[ဝိ+နီ+တု။ ဝိေနတိ-မွ။]
ပယ္ေဖ်ာက္ေစသတည္း၊ ပယ္ေဖ်ာက္ေစေလာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vinetu:ဝိေနတု

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,