Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vindati:[〃 vid,vind] 知る; 見出す,所有す.pres.vetti,vindati; pf.vidū,vidu,viduṃ; aor.vedi ( veti ); inf.vindituṃ; ger.viditvā,vindiya; pp.vidvā [Sk.vidvān] ,vidita; pass.vijjati [Sk.vidyate] ; caus.vedeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vindati,(vid + ŋ-a),享受,遭受,知道,得到。 【過】 vindi。 【過分】 vindita。【現分】 ~danta,~damāna。 【獨】 vinditvā。 【潛】 ~ditabba。(p292)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vindati,(vid知+ṁ-a),享受,遭受,知道,得到。【過】vindi。【過分】vindita。【現分】vindanta,vindamāna。【獨】vinditvā。【義】vinditabba。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vindati: vindati(kri)
ဝိႏၵတိ(ႀကိ)
«vidi+a+ti.-- vida+a+ti.nīti,dhātu.1va3,1va5,312.vindati-saṃ.viṃdai-prā.»
[ဝိဒိ+အ+တိ။ တစ္နည္း-- ဝိဒ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။၁ဝ၃၊၁ဝ၅၊၃၁၂။ ဝိႏၵတိ-သံ။ ဝႎဒဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vindati:[vid + ṃ - a] enjoys; undergoes; knows; gains.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vindati,[vid,both in meaning “to know” & “to find”; cp.Gr.ei]_don I saw,oi]_da I know=Sk.veda “Veda,” ei)/dwlon “idol”; Vedic vindati to find,vetti to know,vidyā knowledge; Goth.witan to observe & know= Ger.wissen; Goth.weis=E.wise,etc.for which see Walde,Lat.Wtb.s.v.video] the Vedic differentiations vetti “to know” and vindati “to find” are both in Pāli,but only in sporadic forms,some of which are archaic and therefore only found in poetry.Of vid are more frequent the Pass.vijjati and derivations fr.the Caus.ved°.The root vind occurs only in the present tense and its derivations.-- A.vid to know,to ascertain:The old Vedic pres.vetti only at Th.1,497 (spelt veti).Another old aor.is vedi [Sk.ayedīt] Dh.419,423; J.III,420 (=aññāsi); IV,35 (here perhaps as aor.to Caus.vedeti: to cause to know or feel).Remnants of the old perfect tense 3rd pl.[Sk.viduḥ] are vidū & viduṁ (appears as vidu in verse),e.g.at Th.1,497; Sn.758; Pv.II,74 (=jānanti PvA.102); J.V,62 (=vijānanti C.); Mhvs 23,78.The old participle of the same tense is vidvā [=Sk.vidvān; cp.Geiger P.Gr.1002] in meaning “wise” Sn.792,897,1056,1060; expld as vijjāgato ñāṇī vibhāvī medhāvī at Nd1 93,308; Nd2 575.Opp.avidvā Sn.535; M.I,311.-- Younger forms are a reconstructed (grammatical) pres.vidati DA.I,139; ger.viditvā S.V,193; Sn.353,365,581,1053,1068 and pp.vidita (q.v.).-- Pass.vijjati to be found,to be known,to exist; very frequent,e.g.Sn.20 (pl.vijjare),21,431,611,856,1001,1026; Th.1,132; D.I,18; Pv.I,56; II,318 (spelt vijjite!) II.914 (=atthi C.); 3rd sg.pret.vijjittha Sn.1098 (mā v.=saṁvijjittha Nd2 568).ppr.vijjamāna existing J.I,214; III,127; PvA.25,87,103; Miln.216 (Gen.pl.vijjamānataṁ).‹-› Caus.vedeti; Pass.Caus.vediyati; grd.vedanīya: see separately,with other derivations.-- B.vind to find,possess,enjoy (cp.vitta1,vitta2,vitti) Sn.187 (vindate dhanaṁ),658; Th.1,551; 2,79 (aor.vindi); J.VI,508 (vindate,med.=look for,try to find for oneself); Mhvs 1,13 (ppr.vindaṁ); DhA.III,128 (ppr.vindanto),410.PvA.60,77.-- inf.vindituṁ Miln.122; J 18; grd; vindiya Vism.526 (as avindiya in expln of avijjā).‹-› Cp.nibbindati.-- pp.vitta1 (for which adhigata in lit.meaning).(Page 625)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vindati:see vidati
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VINDATI:(vid+m+a) vui thích,hiểu biết,được lợi,chịu,bị (sự thử thách) [aor] --vindi [pp] --vindita [prp] --danta,--damāna [abs] --vinditvā [ptp] --ditabba
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vindati:ဝိႏၵတိ(ႀကိ)
[ဝိဒိ+အ+တိ။ တစ္နည္း-- ဝိဒ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။၁ဝ၃၊၁ဝ၅၊၃၁၂။ ဝိႏၵတိ-သံ။ ဝႎဒဣ-ျပာ။]
(၁) သိ၏။ (၂) ထိုးထြင္း၍ သိ၏။ (၃) ရ၏။ (၄) ခံစား၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vindati:ဝိႏၵတိ (√ဝိဒ္)
ရ၏။ ေရာက္၏။ သိ၏။ သိျမင္၏။ ခံစား၏။ သာယာ၏။ သံုးေဆာင္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,