Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vinayadhara: vinayadhara(ti)
ဝိနယဓရ(တိ)
«vinaya+dhara+a.vinayaṃ dhāretīti vinayadharo.vi,laṅkāra,ṭī,2.426.nirutti.224.thī-nitea vinayadharāç vinayadharī.ka 527.rū.568.(pu) vinayadhara-sakkapiṭaka.»
[ဝိနယ+ဓရ+အ။ ဝိနယံ ဓာေရတီတိ ဝိနယဓေရာ။ ဝိ၊လကၤာရ၊ဋီ၊၂။၄၂၆။ နိ႐ုတၱိ။၂၂၄။ ထီ-၌ ဝိနယဓရာ,ဝိနယဓရီ။ ကစၥည္း ၅၂၇။ ႐ူ။၅၆၈။ (ပု) ဝိနယဓရ-သကၠပိဋက။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vinayadhara:[adj.] an expert in Vinaya-code.
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vinayadhara:ဝိနယဓရ(တိ)
[ဝိနယ+ဓရ+အ။ ဝိနယံ ဓာေရတီတိ ဝိနယဓေရာ။ ဝိ၊လကၤာရ၊ဋီ၊၂။၄၂၆။ နိ႐ုတၱိ။၂၂၄။ ထီ-၌ ဝိနယဓရာ,ဝိနယဓရီ။ ကစၥည္း ၅၂၇။ ႐ူ။၅၆၈။ (ပု) ဝိနယဓရ-သကၠပိဋက။]
(၁) ဝိနည္းဓိုရ္ (က) ဝိနည္းပိဋကကို ေဆာင္ေသာ သူ။ (ခ) ကမၼဝါစာဆရာ၊ ကမၼဝါစာကို ရြတ္ဖတ္သူ။ (၂) ဝိနယဓရသုတ္ ၄-သုတ္။ (၁) (ခ) ဝိနယဓရပၪၥမ-ၾကည့္။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vinayadhara:ဝိနယဓရ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,