Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vinassati:[vi-naś] 亡ぶ,滅亡す,消失す.imper.vinassa; pp.vinaṭṭha; caus.vināseti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vinassati,(vi + nas + ya),被遺失,毀滅,被破壞。 【過】 vinassi。 【過分】vinaṭṭha。 【現分】 ~santa,~samāna。 【獨】 ~sitvā。(p291)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vinassati,(vi+nas(梵naw)+ya),被遺失,毀滅,被破壞。【過】vinassi。【過分】vinaṭṭha。【現分】vinasanta,vinasamāna。【獨】vinasitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vinassati: vinassati(kri)
ဝိနႆတိ(ႀကိ)
«vi+nasa+ya+ti.nīti,dhātu.24va.vinagati,vinagyati-saṃ.viṇasai-prā.»
[ဝိ+နသ+ယ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၄ဝ။ ဝိနဂတိ၊ ဝိနဂ်တိ-သံ။ ဝိဏသဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vinassati:[vi + nas + ya] lose; perishes; to be destroyed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vinassati,[vi+nassati] to be lost; to perish,to be destroyed S.IV,309; M.II,108 (imper.vinassa “away with you”); J.III,351; V,468; Pv III,45; Vism.427.-- pp.vinaṭṭha.Caus.vināseti.(Page 623)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vinassati:To be lost; to perish,be destroyed
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VINASSATI:(vi+nas+ya) bị mất,tiêu diệt,bị phá hủy,[aor] vinassi [pp] vinaṭṭha [prp] --santa --samāna [abs] --sitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vinassati:bị tiêu diệt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vinassati:ဝိနႆတိ(ႀကိ)
[ဝိ+နသ+ယ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၄ဝ။ ဝိနဂတိ၊ ဝိနဂ်တိ-သံ။ ဝိဏသဣ-ျပာ။]
(၁) (က) ပ်က္စီး၏။ (ခ) အထူးထူးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ပ်က္စီး၏။ (၂) ေပ်ာက္ကြယ္၏၊ (ျပတ္၏)။ (၃) ကင္းၿငိမ္း၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vinassati:ဝိ-နႆတိ (ဝိ√နသ္)
ပ်က္၏။ ပ်က္စီး၏။ ေပ်ာက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,