Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vinaḷīkata:a.[vi-naḷa-kata] 破壊せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vinaḷīkata,【過分】 已破壞,已致使無價值。(p291)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vinaḷīkata,【過分】已破壞,已致使無價值。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vinaḷīkata: vinaḷīkata(ti)
ဝိနဠီကတ(တိ)
«vi+naḷa+kata»
[ဝိ+နဠ+ကတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vinaḷīkata:[pp.] destroyed; rendered useless.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vinaḷīkata,(adj.) [vi+naḷa+kata,with naḷī for naḷa in combn with kṛ] lit.“having the reed or stem removed,” rendered useless,destroyed M.I,227; A.II,39; Sn.542 (=ucchinna SnA 435); Th.1,216; J.VI,60 (viddhasta+,as at Sn.542).(Page 623)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VINAḶĪKATA:[pp] phá hoại,làm cho vô dụng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vinaḷīkata:ဝိနဠီကတ(တိ)
[ဝိ+နဠ+ကတ]
(၁) ကင္းေသာ မာနဟူေသာ က်ဴး႐ိုးရွိသည္ကို ျပဳအပ္ေသာ၊ မာနဟူေသာ က်ဴ႐ိုးကို-ကင္းေအာင္ ျပဳ-ျဖတ္ေတာက္-ၿပီးေသာ။ (၂) ကင္းေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ရွိသည္ကို ျပဳအပ္ေသာ၊ အေႏွာင္အဖြဲ႕-ကင္း-မရွိ-ေအာင္ျပဳၿပီးေသာ။ (၃) အရြက္ကင္းသည့္ ႐ိုးတံက်န္ေအာင္ ျပဳအပ္ေသာ။ (၄) အျမစ္အရင္းမရွိေအာင္ ျပဳအပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vinaḷīkata:ဝိ-နဠီ-ကတ (တိ)
ကင္းေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ရွိသည္ကို ျပဳအပ္သည္။ မာနကင္းျခင္းကို ျပဳအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,