Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vinītavatthu: vinītavatthu(na)
ဝိနီတဝတၳဳ(န)
«vinīta+vatthu»
[ဝိနီတ+ဝတၳဳ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vinītavatthu:nam truyền đại tạng cuốn (các trang ,dịch là tu tập sự giáo sư cs upasak giải thích là những minh họa nhằm giải thích các vấn đề trong luật tạng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vinītavatthu:ဝိနီတဝတၳဳ(န)
[ဝိနီတ+ဝတၳဳ]
(၁) ဆုံးျဖတ္အပ္ၿပီးေသာ အေၾကာင္းအ႒ဳပၸတ္။ (၂) (က) (အာပတ္တို႔ကို)ပယ္-ပယ္ေဖ်ာက္-ၿငိမ္းေစ-ျခင္းဟူေသာအေၾကာင္း။ (ခ) (အာပတ္တို႔မွ) ေစာင့္စည္း-ေစာင့္ေရွာက္-ၾကဉ္ေရွာင္-ျခင္းဟူေသာအေၾကာင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,