Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vinīta:a.[vineti の pp.] 導かれたる,訓練された.-vatthu 教導事,修習事.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vinīta,(vineti 的【過分】),已訓練,已受過教育。(p292)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vinīta,(vineti 的【過分】),已訓練,已受過教育。ukkācitavinīta,啟蒙訓練。Paṭipucchāvinīta,質問訓練。Yāvatāvinīta,完整訓練。(AA.3.132.)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vinīta: vinīta(ti)
ဝိနီတ(တိ)
«vinīta+ṇa»
[ဝိနီတ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vinīta: vinīta(ti)
ဝိနီတ(တိ)
«vi+nī+ta.nīti,dhātu.11va.vinīta-saṃ.viṇīa-prā.viṇīyaaddhamāgadhī.»
[ဝိ+နီ+တ။ နီတိ၊ဓာတု။၁၁ဝ။ ဝိနီတ-သံ။ ဝိဏီအ-ျပာ။ ဝိဏီယအဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vinīta:[pp.of vineti] trained; educated.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vinīta,[pp.of vineti] led,trained,educated S.V,261; A.IV,310 (viyatta+); DhA.II,66 (°vatthu); PvA.38.-- avinīta not trained S.IV,287; Vv 297; Dhs.1003,1217; suvinīta well trained S.IV,287; opp.dubbinīta badly trained J.V,284,287.-- ratha-vinīta (nt.) a relay M.I,149.(Page 625)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VINĪTA:[pp] của vineti,huấn luyện,được dạy dỗ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vinīta:bị hạn chế
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vinīta:ဝိနီတ(တိ)
[ဝိ+နီ+တ။ နီတိ၊ဓာတု။၁၁ဝ။ ဝိနီတ-သံ။ ဝိဏီအ-ျပာ။ ဝိဏီယအဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ဆုံးမအပ္-သင္ျပအပ္-ယဉ္ေက်း-ၿပီးေသာ။ (၂) ဆုံးျဖတ္အပ္ၿပီးေသာ။ (၃) (ကိေလသာတို႔ကို) ပယ္ၿပီးေသာ၊ သူ။ (၄) ပယ္-ပယ္ေဖ်ာက္-ဖ်က္ဆီး-အပ္ၿပီးေသာ။ (၅) (က) (အာပတ္တို႔ကို) ပယ္-ပယ္ေဖ်ာက္-ၿငိမ္းေစ-ျခင္း။ (ခ) (အာပတ္တို႔မွ) ေစာင့္စည္း-ေစာင့္ေရွာက္-ၾကဉ္ေရွာင္-ျခင္း။ (န) (၆) က်င့္ဝတ္။ (၂) ဝိနီတဝတၳဳ(၁)ၾကည့္။ (၄) ဝိနီတဆႏၵရာဂ-ၾကည့္။ (၅) (က) ဝိနီတဝတၳဳ (၂) (က) ၾကည့္။ (ခ) ဝိနီတဝတၳဳ (၂) (ခ) ၾကည့္။ (န) (၆) ဝိနီတဝတၳဳ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vinīta:ဝိနီတ(တိ)
[ဝိနီတ+ဏ]
က်င့္ဝတ္ရွိေသာ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vinīta:ဝိ-နီတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√နီ+တ)
ဆံုးမအပ္သည္။ ဆံုးမၿပီးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,