Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vināyaka:m.[<vi-nī] 指導者,教導者; 裁判官,審判.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vināyaka,【陽】 偉大的領袖,佛陀。(p291)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vināyaka,(‹vi離+nī引離) ,【陽】1.(偉大的)領袖(佛陀)。2.法官。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vināyaka: vināyaka(ti)
ဝိနာယက(တိ)
«vi+nī+ṇvu.vi+nāyaka.vināyaka-saṃ.viṇāyaga-prā.»
[ဝိ+နီ+ဏြဳ။ ဝိ+နာယက။ ဝိနာယက-သံ။ ဝိဏာယဂ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vināyaka:[m.] a great leader; the Buddha.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vināyaka,[fr.vi+] 1.a leader,guide,instructor M.II,94; Vv 167 (=veneyya-satte vineti VvA.83); ThA.69.‹-› 2.a judge J.III,336.(Page 624)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VINĀYAKA:[m] đại lãnh đạo,đức Phật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vināyaka:ဝိနာယက(တိ)
[ဝိ+နီ+ဏြဳ။ ဝိ+နာယက။ ဝိနာယက-သံ။ ဝိဏာယဂ-ျပာ။]
(၁) ဘုရားသခင္ --(က) သတၱဝါတို႔ကို ဆုံးမတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္။ (ခ) ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္။ (ဂ) အထူးသျဖင့္ (သတၱဝါတို႔ကို နိဗၺာန္သို႔) ပို႔ေဆာင္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္။ (ဃ) သတၱဝါတို႔ကို ထူးေသာ နိဗၺာန္သို႔ ပို႔ေဆာင္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္။ (၂) ေရွ႕ေဆာင္၊ ေခါင္းေဆာင္၊ အႀကီးအမွဴး၊ ဆုံးမ-သင္ျပ-တတ္ေသာ ဆရာ။ (၃) ဂဠဳန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vināyaka:ဝိ-နာယက (ပ) (ဝိ√နီ+ဏက)
ေရွ႕ေဆာင္။ ေခါင္းေဆာင္။ အႀကီးအမွဴး။ လူသံုးပါးတို႔၏ အႀကီးအမွဴးျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,