Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vināsa:m.[<vi-naś] 消失,滅亡.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vināsa,【陽】 破壞,毀滅,損失。 ~ka,【形】 破壞的,引起毀滅的。 ~na,【中】 destroying。(p291)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vināsa,(vi+nāsa,of nas(梵naw) 消失),【陽】消失,破壞,毀滅。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vināsa: vināsa(pu)
ဝိနာသ(ပု)
«vi+nasa+ṇa.vinassanti etehīti vināso.saṃ,ṭī,1.73.vi+nāsa.visesena nāso vināso.di,ṭī,1.173.sī,ṭī,,1.446.ma,ṭī,3.219.vināga-saṃ.viṇāsa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+နသ+ဏ။ ဝိနႆႏၲိ ဧေတဟီတိ ဝိနာေသာ။ သံ၊ဋီ၊၁။၇၃။ ဝိ+နာသ။ ဝိေသေသန နာေသာ ဝိနာေသာ။ ဒိ၊ဋီ၊၁။၁၇၃။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၄၄၆။ မ၊ဋီ၊၃။၂၁၉။ ဝိနာဂ-သံ။ ဝိဏာသ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vināsa:[m.] destruction; ruin; loss.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vināsa,[vi+nāsa,of naś] destruction,ruin,loss D.I,34 (+uccheda & vibhava),55; Pv.II,710; Vism.427 (so read for vinasa); DA.I,120; PvA.102 (dhana°),133.(Page 624)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VINĀSA:[m] sự hư hoại,sụp đổ,mất hư --saka [a] hư hoại,làm sụp đổ --sana [nt] sự hư hoại
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vināsa:sự tiêu diệt,sự hủy hoại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vināsa:ဝိနာသ(ပု)
[ဝိ+နသ+ဏ။ ဝိနႆႏၲိ ဧေတဟီတိ ဝိနာေသာ။ သံ၊ဋီ၊၁။၇၃။ ဝိ+နာသ။ ဝိေသေသန နာေသာ ဝိနာေသာ။ ဒိ၊ဋီ၊၁။၁၇၃။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၄၄၆။ မ၊ဋီ၊၃။၂၁၉။ ဝိနာဂ-သံ။ ဝိဏာသ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ပ်က္စီး-ဆုံး႐ႈံး-မျမင္ကြယ္ေပ်ာက္-ျခင္း။ (၂) စုေတ-ေသလြန္-ျခင္း။ (၃) (လုယက္)ဖ်က္ဆီးျခင္း။ (၄) ပ်က္စီးေၾကာင္းတရား။ (၅) ပ်က္စီး-ဆုံး႐ႈံး-ရာ-အခါ။ (တိ) (၆) ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ။ (၅) ဝိနာသကာလ-ၾကည့္။ (၆) ဝိနာသေမဃ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vināsa:ဝိ-နာသ (ပ) (ဝိ√နသ္+ဏ)
ပ်က္စီးျခင္း။ ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္း။ ေပ်ာက္လြင့္ျခင္း။ ေၾကေပ်ာက္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,