Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vinā:prep.[〃] なくして,除いて.-bhāva 別離,生別,離別.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vinā,【無】 沒有。 ~bhāva,【陽】 分離。(p291)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vinā,【無】沒有。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vinā: vinā(bya)
ဝိနာ(ဗ်)
«vinā rite rahitā iccete vippayoge.nīti,sutta.387-piṭṭhe.(.1137.ṭī).vinā-saṃ.viṇā-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိနာ ရိေတ ရဟိတာ ဣေစၥေတ ဝိပၸေယာေဂ။ နီတိ၊သုတၱ။၃၈၇-ပိေ႒။ (ဓာန္။၁၁၃၇။ ဓာန္၊ဋီ)။ ဝိနာ-သံ။ ဝိဏာ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vinā:[ind.] without vinākaroti :[v.] separates.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vinā,(indecl.) [Vedic vinā=vi-nā (i.e.“not so”),of pron.base Idg.*no (cp.nānā “so & so”),as in Sk.ca-na,Lat.ego-ne,pō-ne behind,etc.See na1] without,used as prep.(or post-position) with (usually) Instr.e.g.Vin.II,132 (vinā daṇḍena without a support); PvA.152 (purisehi vinā without men); or Abl.e.g.Sn.589 (ñāti saṅghā vinā hoti is separated from his relatives; cp.BSk.vinābhavati MVastu I.243); or Acc.e.g.Mhvs 3,10 (na sakkā hi taṁ vinā).In compn vinā-bhāva separation [cp.BSk.vinābhāva MVastu II.141] Sn.588,805; Nd1 122; J.III,95; IV,155; V,180; VI,482 (=viyoga C.).(Page 624)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vinā:Without,except
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VINĀ:[in]không có --bhāva [m] sự chia rẽ,sự tách rời ra
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vinā:ဝိနာ(ဗ်)
[ဝိနာ ရိေတ ရဟိတာ ဣေစၥေတ ဝိပၸေယာေဂ။ နီတိ၊သုတၱ။၃၈၇-ပိေ႒။ (ဓာန္။၁၁၃၇။ ဓာန္၊ဋီ)။ ဝိနာ-သံ။ ဝိဏာ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (ကို) ၾကဉ္၏။ (၂) (ႏွင့္-မွ) ကင္း၍။ (မပါဘဲ-မရွိဘဲ)။ (၃) ေကြကြင္း-ကြဲကြာ-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vinā:ဝိနာ (အ)
ကင္း၍။ ၾကဥ္၍။
ဝိနာ မံေသန န ဘုၪၨတိ၊ အမဲႏွင့္ ကင္း၍ ထမင္းမစား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,