Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vimutta:a.[vimuñcati の pp.Sk.vimukta] 解脱せる,解脱者.-atta 自ら解脱せる.-citta 解脱心.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
vimutta:a.[vimuñcati の pp.Sk.vimukta] 解脱した,解脱者.-atta 自ら解脱した.-citta 解脱心
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vimutta,(vimuccati 的【過分】),已釋放,已解放,已解脫。(p295)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vimutta,(vimuccati‘被釋放開’的【過分】),已釋放,已解放,已解脫。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
vimutta: 解脫【〔反〕a-vimuta:沒有解脫】
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vimutta: vimutta(ti)
ဝိမုတၱ(တိ)
«vi+muca+ta.visesenamutto vimutto.kappadduma.ka.578.rū.56va.5.95.nīti,sutta.1181.vimutta-saṃ.vimutta-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+မုစ+တ။ ဝိေသေသနမုေတၱာ ဝိမုေတၱာ။ ကပၸဒၵဳမ။ ကစၥည္း။ ၅၇၈။ ႐ူ။ ၅၆ဝ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၉၅။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁၈၁။ ဝိမုတၱ-သံ။ ဝိမုတၱ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vimutta:[pp.of vimuccati] released; emancipated.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vimutta,[pp.of vimuñcati] freed,released,intellectually emancipated Vin.I,8; A.IV,75,179,340; V,29; D.III,97,100,133,258; S.I,23,35; III,13,53,137; Sn.354,475,522,877,1071 sq.1101,1114; Nd1 283; Nd2 587; Pv IV.132 (arahā+); Vism.410.-- Often as cittaṁ v.an emancipated heart,e.g.D.I,80; A.III,21; S.I,46,141; III,90; IV,164; V,157 (here taken by Mrs.Rh.D.at S VI,93,Index,as “unregulated,distrait”); Sn.975; Nd1 284; Vbh.197.ubhatobhāga° emancipated in both ways (see Dial II.70) D.II,71; III,105,253; S.I,191; A.I,73; IV,10,77,453; V,23; M.I,439,477 sq.-- paññā°,emancipated by insight,freed by reason (see Dial.II.68) S.I,191; II,123; D.II,70; III,105,254; M.I,439,477.--saddhā° freed by faith A.I,73; IV,10,77; V,23; Ps.II,52; M.I,439,477.--anupādā vimutta freed without any further clinging to the world M.I,486; S.II,18; III,59; IV,83 and passim.

--atta having an emancipated self S.III,46,55,58; A.IV,428.--āyatana point or occasion of emancipation,of which there are 5,viz.hearing the Dhamma taught by the Master,teaching it oneself,reciting it,pondering over it,understanding it A.III,21 sq.; D.III,241,279; Ps.I,5.(Page 632)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIMUTTA:[pp] của vimuccati,tự do,thoát khỏi,giải thoát
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vimutta:được giải thoát,sự giải thoát
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vimutta:ဝိမုတၱ(တိ)
[ဝိ+မုစ+တ။ ဝိေသေသနမုေတၱာ ဝိမုေတၱာ။ ကပၸဒၵဳမ။ ကစၥည္း။ ၅၇၈။ ႐ူ။ ၅၆ဝ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၉၅။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁၈၁။ ဝိမုတၱ-သံ။ ဝိမုတၱ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အထူးသျဖင့္-လြတ္-ကင္းလြတ္-လြတ္ေျမာက္-လြတ္လပ္-ၿပီးေသာ။ (၂) ႏွလုံးသြင္းေသာ၊ အာ႐ုံျပဳေသာ။ (၃) ထူး-ဆန္း-ေသာ။ (၄) လြတ္ေစ-လႊတ္-စြန္႔-အပ္ၿပီးေသာ။ (၅) (ဇိဝွါမဇၩ-စေသာက႐ိုဏ္းတို႔ကို မႏွိပ္မူ၍ စြန္႔လႊတ္၍ ဖြင့္ေသာႏႈတ္ခမ္းျဖင့္ ႏွာေခါင္းသံရွိသည္ကို မျပဳမူ၍ ရြတ္ဖတ္အပ္ေသာ) ဝိမုတၱအကၡရာ။ (န) (၆) လြတ္ေျမာက္ျခင္း။ ေအာက္ပုဒ္ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vimutta:ဝိ-မုတၱ (န)
လြတ္ၿပီးေသာ စိတ္။ ကိေလာသာမွ လြတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vimutta:ဝိ-မုတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√မုစ္+တ)
လြတ္သည္။ ကင္းလြတ္သည္။ ကိေလသာမွ လြတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,