Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vimukha,【形】 厭惡的,怠慢的。(p295)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vimukha,【形】厭惡的,怠慢的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vimukha: vimukha(ti)
ဝိမုခ(တိ)
«vi+mukha.ananukulaṃ mukhaṃ yassāti vimukho.kappadduma.virūpaṃ mukhaṃ yassa soyaṃ vimukho.nīti,sutta.22va.vimukha-saṃ.vimuha-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+မုခ။ အနႏုကုလံ မုခံ ယႆာတိ ဝိမုေခါ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိ႐ူပံ မုခံ ယႆ ေသာယံ ဝိမုေခါ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၂၂ဝ။ ဝိမုခ-သံ။ ဝိမုဟ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vimukha:[adj.] turning away from; neglectful.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vimukha,(adj.) [vi+mukha] turning away from,averted,neglectful Mhvs 22,80; PvA.3 (dhamma-saññā°),269 (carita°).(Page 632)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIMUKHA:[a] day mặt chỗ khác,bê bối,hờ hững
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vimukha:ဝိမုခ(တိ)
[ဝိ+မုခ။ အနႏုကုလံ မုခံ ယႆာတိ ဝိမုေခါ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိ႐ူပံ မုခံ ယႆ ေသာယံ ဝိမုေခါ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၂၂ဝ။ ဝိမုခ-သံ။ ဝိမုဟ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
မ်က္ႏွာလႊဲေသာ၊ မ်က္ႏွာမသာယာေသာ၊ ေဖာက္ျပန္-မလွ-ေသာ မ်က္ႏွာရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vimukha:ဝိ-မုခ (တိ)
မ်က္ႏွာလႊဲေနသည္။ မ်က္ႏွာမသာသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,